HATYAI CYCLING

"HATYAI CYCLING"

เกี่ยวกับฉัน

ภาพถ่ายของฉัน
hatyai, south, Thailand
non-profit club. ไม่แสวงหาผลกำไรทางธุรกิจ เพิ่มจำนวนจักรยานเพื่อความปลอดภัย. โดยอาคเณย์ ปัญจเทพ ผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณ 08-9876-6697

วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557Hat Yai Cycling Group : HDYCG
* แนวคิด-เพิ่มจำนวนประชากรจักรยานให้มากขึ้น มากขึ้นจนถึงระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นระดับที่ผู้บริหารท้องถิ่นต้องเข้ามาดูแล...การใช้จักรยาน


วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

พุทธนิทาน

//-เล่าพุทธนิทาน อีกสักเรื่อง
"ความสำเร็จของนักธุระกิจ"
วันหนึ่ง กลุ่มพ่อค้า เข้าเฝ้าพุทธเจ้า
"พระองค์สอนแต่เรื่องหลุดพ้น จะรู้เรื่องทำมาค้าขายบ้างไหม?"
"ว่ามา"
"จะค้าขาย สำเร็จ ควรจะมีธรรมะอะไร สาธุ"
(พระพุทธเจ้าตรัส ไว้ในทุติยปาป)
1) จักขุมา
2) วิธูโร
3) นิสสยสัมปันโน
-จักขุมา คือ..................มีวิสัยทัศน์
เข้าใจระบบการผลิต การค้า การลงทุน พันธมิตร ตลาด กระแส
-วิธุโร คือ .....................มีการบริหารจัดการแบบ โปร่งแสง โปร่งใส ซื่อสัตย์เป็นธรรม
ในการแบ่งผลประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
-นิสสยสัมปันโน คือ ........มีนิสัยที่ ดี จนไม่ขาดผู้อุปถัมภ์
...................................
ใครทำธุระกิจ หรือกิจการ เอาไปปรับใช้นะ สาธุ
วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เส้นทางท่องเที่ยวด้วยจักรยาน ระยะกลาง 30 กม.

** ขอบคุณน้องโด่ง และทีมงาน จากสถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ ที่ช่วยผลิตสื่อสวยๆชุดนี้นะครับ

-- ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาใช่จะมีแต่วัดคูเต่าที­่ชาวจักรยานคุ้นเคย ยังมีอะไรอีกมากที่น่าสนใจ 
-- มีเวลาสัก 1 วันเต็มๆ จะเหมาะกับเส้นทางเส้นนี้ 
-- ทำไมต้องจักรยาน ตลอดแนวเส้นทางเลียบคลองอู่ตะเภานี้ บางช่วงรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้...มีจัก­รยาน และเดินเท้าเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าถึง...­หลังบ้าน ของชาวชุมชนที่จักรยานปั่นผ่านไป...น่าศึก­ษาเรียนรู้
-
-- ต่อไปเครือข่ายจักรยานฯจะต้องเข้าถึงผู้นำ­ชุมชนโดยรอบคลองอู่ตะเภาช่วงจากวัดนารังนก ไปถึง วัดคูเต่า และมัสยิดบ้านเหนือ โดยมี โครงการซ่อมจักรยานให้น้อง เป็นตัวเชื่อม และขั้นต่อไปก็คือผลักดันเส้นทางท่องเที่ย­วด้วยจักรยานให้กับลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา(ตอ­นล่าง) หวังว่าในอนาคตจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไท­ย และต่างชาติ ชาวชุมชน นักเรียนต่างก็ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันไ­ด้ในที่สุด.
-- โปรดติดตาม และต้องช่วยกันเป็นกำลังสนับสนุนกิจกรรมต่­างๆของเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ (hatyai cycling group) อย่างที่เป็นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาระบบจักรยานที่เหมาะสมกับพวก­เรา และชุมชนที่จักรยานปั่นผ่านไป... ·
(แผนที่โดยละเอียด โปรดอดใจรอนิดนึงครับ) ·

วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557

การประชุมวิชาการผู้ใช้จักรยาน และการเดินประจำจังหวัด ครั้งที่ 9(ภาคใต้ตอนล่าง)

** ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย(TCC) ร่วมกับ เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ (Hatyai cycling Group)
-- จัดการประชุมวิชาการผู้ใช้จักรยาน และการเดินประจำจังหวัด ครั้งที่ 9(ภาคใต้ตอนล่าง)
-- เวทีแลกเปลี่ยน รวมพลังเครือข่ายผู้ใช้จักรยาน และรักการเดิน ผลักดันสู่นโยบายสาธารณะ
-- สถานที่ ห้องฟลอเรนท์ ชั้น 6 สยามนครินทร์


วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

จิตอาสา...เกิดขึ้นได้กับทุกคนเพียงแต่...

จิตอาสา...

เมื่อกล่าวถึง "จิตอาสา" อาจจะเป็นคำใหม่ที่เริ่มเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างไม่ถึง ๑๐ ปี ผู้นำคำนี้มาใช้ครั้งแรกน่าจะเป็นเครือข่ายพุทธิกา ในโครงการ "ฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา" ต่อมาคำนี้ได้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย พระไพศาล วิสาโล ได้ให้ความหมาย..
"จิตอาสา" ว่า คือจิตที่ไม่นิ่งดูดายต่อสังคม หรือความทุกข์ยากของผู้คน และปรารถนาเข้าไปช่วย ไม่ใช่ด้วยการให้ทาน ให้เงิน แต่ด้วยการสละเวลา ลงแรงเข้าไปช่วย ด้วยจิตที่เป็นสุขที่ได้ช่วยผู้อื่น จะเน้นว่า ไม่ใช่แค่ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นอย่างเดียว แต่เป็นการพัฒนา "จิตวิญญาณ" ของเราด้วย
"จิตอาสา" คือ ผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้ให้ เช่น ให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวลา เพื่อเผื่อแผ่ ให้กับส่วนรวม...อีกทั้งยังช่วยลด "อัตตา" หรือความเป็นตัว เป็นตนของตนเองลงได้บ้าง"อาสาสมัคร" เป็นงานที่เกิดจากผู้ที่มี จิตอาสา ซึ่งมีความหมายอย่างมาก กับสังคมส่วนรวม เป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อ เสียสละ เวลา แรงกาย แรงใจ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น หรือ สังคมให้เกิด ประโยชน์และความสุขมากขึ้น

การเป็น "อาสาสมัคร" ไม่ว่าจะเป็นงานใดๆ ก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดประโยชน์ในทางบวก ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราควรทำทั้งสิ้น คนที่จะเป็นอาสาสมัครได้นั้น ไม่ได้จำกัดที่ วัย การศึกษา เพศ อาชีพ ฐานะ หรือ ข้อจำกัด ใดๆ ทั้งสิ้น หากแต่ต้องมีจิตใจ เป็น "จิตอาสา" ที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่น หรือสังคม เท่านั้น
กิจกรรมอาสาสมัคร เป็นกระบวนการของการฝึก "การให้" ที่ดีเพื่อขัดเกลาละวางตัวตน และบ่มเพาะความรัก ความเมตตาผู้อื่น โดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ กระบวนการของกิจกรรม ซึ่งเป็นการยอมสละตน เพื่อรับใช้และช่วยเหลือแก้ไขวิกฤติปัญหาของสังคม อาสาสมัครจะได้เรียนรู้ละเอียดอ่อนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวมากขึ้น สัมผัสความจริง เชื่อมโยงเหตุและปัจจัยความสุขและความทุกข์ เจริญสติในการปฏิบัติงาน ที่ศาสนาพุทธเรียกว่า พรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เพื่อให้เกิด "การให้" ที่ดี กิจกรรมอาสาสมัคร จึงเป็นกระบวนการที่ช่วยให้บุคคลได้ขัดเกลาตนเอง เรียนรู้ภายใน และเกิดปัญญาได้

ที่ผ่านมาคนไทยอาจเคยชินกับการทำความดีด้วยการใช้เงินลงทุนในการทำบุญ ไม่ค่อยอยากออกแรงช่วยเหลือ เพราะถือว่า การทำบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือผู้มีบุญบารมีจะทำให้คน ๆ นั้นได้บุญมากขึ้น คนไทยจึงมักทำบุญกับพระ บริจาคเงินสร้างโบสถ์ แต่ละเลยการ "ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์"

"ประชาสังคม" หมายถึง สภาพสังคมที่มีองค์ประกอบอันหลากหลาย มีฐานมาจากประชาชนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม องค์กร ชมรม สมาคม มูลนิธิ มาสร้างเป็นเครือข่าย เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ผลักดันให้สังคมเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

ความสำนึกในเรื่อง "ประชาสังคม" มีมานานแล้วในสังคมตะวันตก คือ ความรู้สึกว่าเราไม่สามารถจะมีความสุขได้ถ้าเราปล่อยปละละเลยสังคมความรู้สึกว่าเราต้องรับผิดชอบต่อสังคม ตรงนี้เป็นคุณธรรมของประชาสังคม และเป็นวัฒนธรรมของสังคมอเมริกัน คนจำนวนมากไม่ศรัทธาในศาสนา แต่ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเสียสละเพื่อส่วนรวม อย่างน้อยต้องอุทิศเงินเพื่อกิจการสาธารณะ เขามีสำนึกเรื่อง"จิตสาธารณะ" และฝรั่งเขาถือว่าถ้ารวยต้องช่วยสาธารณะ หรือถ้าว่างเสาร์ อาทิตย์ก็ไปเป็นอาสาสมัครในโรงพยาบาล พิพิธภัณฑ์ เรื่องสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ในญี่ปุ่น มีคนประเภทนี้เยอะเราไปเที่ยวก็ขอไกด์ฟรีได้ คนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านมาเป็นอาสาสมัครทั้งวันบางทีเขายังจ่ายค่าอาหารให้ด้วยเขามีความสุขเพราะรู้สึกว่าเป็นเมืองของเขา เขาอยากช่วยเหลือสังคม ซึ่งตรงข้ามกับเมืองไทยที่รู้สึกว่าสังคมไม่ใช่ของเรา ความรู้สึกว่าป่าต้นน้ำ ภูเขา หรือโทรศัพท์สาธารณะเป็นของเรามีน้อยมาก คนไทยจะเน้นเรื่องรัฐมากกว่าสังคมทำให้รู้สึกว่าทรัพย์สินส่วนรวมเป็นของรัฐไม่ใช่ของส่วนรวม เขาถึงบอกว่ารัฐบาล"คอร์รัปชั่น"ก็ไม่เป็นไร ขอให้เอาเงินมาลงในหมู่บ้านก็แล้วกัน เหมือนดั่งนโนบายประชานิยมของรัฐบาลก่อน ๆ ที่สร้างนิสัยการใช้เงินในสิ่งที่ไม่จำเป็นให้กับประชาชนจากเงินที่หว่านลงไปทุกหมู่บ้าน เพราะเขาคิดว่างบประมาณแผ่นดินไม่ใช่ของเราเป็นของรัฐบาล จึงเห็นได้ว่า ความคิดเรื่องประชาสังคมในเมืองไทยยังไม่มี
บทสรุป - ชวนอ่าน นะครับ แล้วลองดูตัวเองว่า เป็นอย่างไร แบบไหน แค่ไหน...? // การทำกิจกรรมกับชมรมฯ ไม่ว่าด้วยแรงจูงใจใด ๆ ในช่วงเริ่มต้น หากต่อมาขาดซึ่งความรักในสิ่งที่ทำด้วย "จิตอาสา" ในเวลาต่อมาแล้วไซ้ร์ ผลงานที่ออกมาก็เป็นเพียงสิ่งที่เราทำสนุก ๆ เพื่อฆ่าเวลาที่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเท่านั้น ไม่มีคุณค่าอันใด เพื่อสร้างจิตวิญญาณและพัฒนาจิตสำนึกเพื่อสังคมในตัวเรา
สิ่งที่เราได้จากการทำกิจกรรมนั้นมีมากมายเหลือคณานับ อยู่ที่คน ๆ นั้นที่จะไขว้คว้าเอง เพื่อให้ได้มาตามที่ใจปรารถนาเท่านั้น


ขอบคุณ

บทความ - ส่องทางคลับ

เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ กับ ตัวโน๊ตพันธมิตร


-- มาฟังบางส่วนของการก่อตั้งเครื่อข่ายจักรยานหาดใหญ่
-- ความรู้เรื่องจักรยาน เบื้องต้น
--จักรยาน พาหนะทางเลือกของชุมชน
-- ทำไมต้องจักรยาน ?


http://youtu.be/C8H4mZ82xQU