HATYAI CYCLING

"HATYAI CYCLING"

เกี่ยวกับฉัน

ภาพถ่ายของฉัน
hatyai, south, Thailand
non-profit club. ไม่แสวงหาผลกำไรทางธุรกิจ เพิ่มจำนวนจักรยานเพื่อความปลอดภัย. โดยอาคเณย์ ปัญจเทพ ผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณ 08-9876-6697

วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557

ปั่นจักรยานได้กุศล-ปั่นปันน้ำใจ ครั้งที่ 3


ขอบคุณสถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ คลื่น 88 เมกฯ ที่จัดทำสื่อดีๆสวยๆมาให้ขอบคุณร้าน tu centre ใต้ cafet ม.อ.หาดใหญ่ ออกแบบสื่อ


                                                 (รับสมัครเพียง 400 ท่านเท่านั้น)

                                                                         เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่
                                                      ร่วมกับ
                              สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
                 ร่วมกันจัดกิจกรรม ชวนปั่น-ปันน้ำใจ (Charity Ride By heart)
                  (เป็นการปั่นจักรยานเพื่อชมธรรมชาติ-สัมผัสวิถีชุมชน-ออกกำลังกายและได้กุศล)

หลักการและเหตุผล
    เนื่องด้วยเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ ได้จัดทำโครงการซ่อมจักรยานและใส่หมวกให้น้อง มาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน โครงการดังกล่าวได้มีการจัดทำโครงการนี้มาแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งสิ้น 14 ครั้ง 
จากการดำเนินงานที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีมาก ทำให้มีโรงเรียนที่จะขอเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระดมทุนจัดหารายได้เข้าเครือข่ายฯเพื่อให้โครงการนี้บรรลุเป้าหมาย เป็นไปตามเจตจำนงที่ตั้งเอาไว้   

วัตถุประสงค์
1.จัดหารายได้ เพื่อโครงการซ่อมจักรยานและใส่หมวกให้น้อง
2.เพื่อปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมการใช้จักรยานในทุกภารกิจ
3.เพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
4.เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้จักรยาน

ชื่อกิจกรรม 
ปั่น-ปันน้ำใจ ครั้งที่ 3 ตอน แรลลี่ตะลุยหินเกลี้ยง

สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ บริเวณ อ่างเก็บน้ำฝั่งตะวันออก(สถานที่ตักบาตร)

 ระยะเวลาจัดกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557   กิจกรรมเริ่มเวลา 6.00 น.เสร็จสิ้นกิจกรรม เวลา 12.00 น.

ที่ปรึกษาโครงการ
1.นายบัญชร วิเชียรศรี ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
2.นางสาวมยุรี ศรีประพันธ์ ผู้ควบคุมรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
3.นายเรวัติ อังศุธร ผู้จัดการโครงการ เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่
4.นางมณีรัตน์ บุญเต็ม ผู้ประสานงาน อ.นาหม่อม และ อบต.ท่าข้าม

วิธีการดำเนินงาน
 กิจกรรมแบ่งเป็น 3 ส่วน
1.กิจกรรมปั่นจักรยาน ปั่นจักรยานชมธรรมชาติรอบเขาคอหงส์ , ต.ท่าข้าม จักรยานเข้าร่วมได้ทุกประเภท ด้วยการซื้อบัตรการกุศล ราคา 200 บาทต่อ 1 ใบ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ
1.1 กลุ่ม A จักรยานทุกประเภทเข้าร่วมได้ (เด็กต้องมากับของผู้ปกครอง) เป็นระยะทาง ประมาณ 30 กม.ทางเรียบมีเนินระยะทาง เพียง 300 เมตร 1 จุด(เนินมนัส)
1.2 กลุ่ม B “ปั่นวัดใจ VIP” ไม่จำกัดอายุ,เพศ (เด็กต้องมากับของผู้ปกครอง) จักรยานทุกประเภทสามารถเข้าร่วมได้ เส้นทาง  รอบอ่างน้ำ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากเวลา 9.00 น. ถึง 10.00 น. ไม่มีการจับเวลา หรือ นับจำนวนรอบ จอดแวะพักได้ตามต้องการ                                          
2.กิจกรรมเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ ในโครงการถนนปลอดภัยสำหรับจักรยาน และกิจกรรมซ่อมจักรยานให้น้อง
2.1 แจกเอกสารแผ่นพับ
2.2 เอกสารการรณรงค์การใช้จักรยาน
2.3 จำหน่ายเสื้อเครือข่ายฯ
2.4 เวทีร่วมแสดงความคิดเห็น เรื่องเมืองจักรยาน, ถนนที่เป็นมิตรกับจักรยาน และที่จอดจักรยาน
2.5 ร้านค้าจำหน่ายอุปกรณ์เพื่อการปั่นจักรยานราคาพิเศษ
3.กิจกรรมเสริม
3.1 การเล่นเกมส์ หา RCที่วัดหินเกลี้ยง และเกมส์ต่างๆ จำนวน 3 เกมส์ ที่วัดหินเกลี้ยง

ของที่ระลึก
สายรัดข้อมือสีสวยงาม เมื่อซื้อบัตรราคา 200 บาท (รับที่หน้างาน) จำนวน 400 ท่านแรกเท่านั้น 

สวัสดิการอาหาร
อาหารเช้า, อาหารเที่ยง,น้ำดื่ม
น้ำดื่ม ที่จุดเริ่มต้น-สิ้นสุด และ ระหว่างทาง 2 จุด ของเส้นทางปั่น กลุ่ม A จำนวน 2 จุด ที่วัดหินเกลี้ยง และ เนินมนัส

กำหนดการ
6.00 น.มาพร้อมกันที่ บริเวณอ่างน้ำฝั่งตะวันออก(สถานที่ตักบาตร)  อาหารเช้า ก่อนปั่น
6.30 น.เริ่มลงทะเบียน และ แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
7.30 น. ประธานกล่าวต้อนรับ เปิดงาน และปล่อยตัวกลุ่ม A ระยะ 30 กม.
9.00 น.ปล่อยตัวกลุ่ม B “ปั่นวัดใจVIP” ปั่นรอบอ่างน้ำ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง (ใช้จักรยานได้ทุกประเภท)
11.00 น.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทะยอยเข้าเส้นชัย  เริ่มการรวบรวมคะแนน , มีเครื่องดื่มเย็นๆหวานๆต้อนรับ , ชมภาพกิจกรรมต่างๆของเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ที่ผ่านมาในรอบ 3 ปี
11.30น .เริ่มจับของรางวัล
11.30 น. อาหารเที่ยง,ตัวแทนคณะผู้จัดงานสถานีวิทยุฯ กล่าวขอบคุณผู้ร่วมฯ และปิดงาน เสร็จสิ้นกิจกรรม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.เงินรายได้จากการขายบัตรหลังจากหักค่าใช้จ่ายตามจริงแล้ว นำเข้าสู่กองทุนเครื่อข่ายจักรยานหาดใหญ่ โดยการเผยแพร่รายรับรายจ่ายผ่านทางเวปฯ www.hatyaicycling.blogspot.com และhttp://www.facebook.com/hatyaicycling
2.ผู้ใช้จักรยานได้มีการรวมกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
3.มีความตื่นตัวกับการออกกำลังกาย และเพิ่มจำนวนผู้ใช้จักรยานเป็นพาหนะเดินทางระยะใกล้
4.มีผู้ใช้จักรยานในชุมชนเพิ่มมากขึ้น

เจ้าของโครงการ
เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ โทรฯ 08-9876-6697

ผู้ประสานงานโครงการ
นายอาคเณย์ ปัญจเทพ 08-9876-6697

ฝ่ายจัดเก็บรายได้
อรอนงค์ กูลแก้ว,อาคเณย์ ปัญจเทพ 
ฝ่ายธุรการ
คุณอรอนงค์ กูลแก้ว,คุณปัญชิตา ไชยภักดี , คุณณัชชา มุขขันธ์ , คุณศิริอำไพ สุขชาติ , คุณอนันตญา พุทธมงคล

รถเซอร์วิส  คุณสุชาติ ฟุ้งไชยกิจ , คุณวิวัฒน์ วิทยาทันต์ , คุณสุรศักดิ์ ปัญจเทพ , ศูนย์วิทยุ นารายณ์
  
ฝ่ายกิจกรรมปั่นจักรยาน เส้นทางและควบคุมการปั่น และรักษาความปลอดภัย
นายสุชัย นทียืนยง,นายกฤษณ เจนพัฒนกุล,นายภูริพงศ์ บุณยเกียรติ ,นายชนะ บุญเอียด , นายสุรศักดิ์ ปัญจเทพ,นายสงกรานต์ มุณีแนม,ธรรมจักร นิลภักดี,กลุ่มรถจักรยานโบราณ และ ศูนย์วิทยุนารายณ์
ฝ่ายกิจกรรมเสริม ,เกมส์ และรวมคะแนน
นายอนันต์ พุทธมงคล,นายสมศักดิ์ พันธุ์สุวรรณนาคี,นายสุรินทร์ ถิ่นสูงเนิน,น้องต้นร้านซาไกไบค์ , นายกฤษณ เจนพัฒนกุล

ฝ่ายกิจกรรม เผยแพร่ความรู้เรื่องระบบจักรยาน
นายสงกรานต์ มุณีแนม , นายอาคเณย์ ปัญจเทพ , ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย , เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่

ฝ่ายสวัสดิการอาหาร เครื่องดื่ม (ระหว่างเส้นทาง กลุ่ม A จำนวน 2 จุด)
สถานีวิทยุ ม.อ.
ฝ่ายอาหาร,เครื่องดื่ม ที่จุดเริ่มต้น ,สิ้นสุด และธุรการ
พี่ใหญ่,พี่เดวิด,คุณปัญชิตา ไชยภักดี , คุณณัชชา มุขขันธ์ , คุณศิริอำไพ สุขชาติ , คุณอนันตญา พุทธมงคล , คุณอรอนงค์ กูลแก้ว ,คุณวิวัฒน์ วิทยาทันต์ ,

ฝ่ายเวที/ดำเนินรายการ
สถานีวิทยุ ม.อ. , เครือข่ายฯ

ฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
สถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ , คุณธีรณัฏฐ์ ธีรสิทธิ์ ร้าน TU.Center ม.อ. , เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่

ขอขอบคุณ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ , อบต.ท่าข้าม , ธ.แห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ ,  TCA         ห้างสยามนครินทร์ , ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ อ.นาหม่อม , Tu centre ม.อ. , โครเชท์ , AWR , หาดใหญ่เมาเท่นไบค์ ,
บ้านจักรยาน , ร้านจักรยานสวนสำราญ , ห้างไดอาน่า , ทรานส์ไทยมาเลเซีย  , มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง , บ.หาดทิพย์ , ชมรมจักรยานทุกชมรมของหาดใหญ่ - สงขลา


          (รายการกิจกรรม ตารางเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

*************************************************************************************************

*** ประกาศ ประกาศ ด่วนก็ได้ ***
- เสื้อ ซ่อมจักรยานให้น้อง รุ่นที่ 2
- แนวคิด - เข้าใจง่าย สื่อตรงไปตรงมา ราคาไม่สูง ผ้ากีฬาไม่ยับ ไม่ต้องรีด ซักได้ ส่งเสริมการใช้จักรยานในทุกภารกิจ ทีมงานช่างสามารถใส่ทำงานให้น้องได้(สีดำ)
- ราคา 200 บาท
- เปิดให้จับจองแล้ว ตั้งแต่ 5/4/2557 ถึง 11/4/2557 
-
- แจ้งชื่อ-ขนาดที่ต้องการ ทางโทรฯ(อย่างเดียว) 08-9876-6697
****** มี 3 สี ให้เลือก ขาว/เขียวอ่อน และดำ ...


วันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557

รายการดูให้รู้ ที่ ทุกคนควรดู วันนี้เกี่ยวกับจักรยานด้วย

มาดูให้รู้ว่า "ทำไมประเทศญี่ปุ่นจึงมีคนใช้รถยนต์ไม่มาก ทั้งๆที่เป็นประเทศผลิตรถยนต์" 
โดยมีจักรยานเป็นพาหนะที่ได้รับความนิยม เชิญชมเหตุผลที่เป็นเช่นนั้น...
ภาพหน้าสถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ที่จอดจักรยานที่ห้างเซนทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่

7 ก.พ. 2557 กิจกรรม hatyai critical mass คืนนี้ พวกเรา ปั่นกันเถอะเราไปพบ คุณสรัล ตันติจำนรรจ์ Vice President(รองประธานกรรมการ ห้างเซ็ลทรัลฯ) ได้รับคำยืนยันจากคุณสรัล มาว่า ทางห้างจะได้เตรียมที่จอดจักรยานที่ได้มาตรฐาน ให้กับชาวจักรยานแล้วครับ ทางเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่จะรีบส่งแบบแปลน ไปให้อย่างเร็วที่สุดครับ. // ขอบคุณพวกเรากว่า40คนที่ไปช่วยกันแสดงตัวผู้ใช้จักรยานด้วยกันนะครับ คืนนี้พวกเราได้วางระบบ,วิถีจักรยาน ให้กับเมืองหาดใหญ่ อันเป็นที่รักของเราทุกคนอีกระดับหนึ่งแล้วครับ...ขอบคุณมากๆ.วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557

แก้ปัญหาเมื่อหมาไล่เห่า...

-- ชาวจักรยานมักจะโดนหมาไล่เห่า แล้วเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะกัดหรือเปล่า แต่มีวิธีป้องกันและแก้ไขครับ เช่น 1.ถ้ามีเจ้าของหมาอยู่ด้วยให้จอดรถฯเลย ส่วนใหญ่หมาจะหยุดไล่ เมื่อหมาหยุดแล้วเราก็แจ้งกับเจ้าของหมาให้ควบคุมหมาให้ดีกว่านี้ ไม่งั้นเราจะใช้มาตรการเด็ดขาด // หรือ 2.เอากระบอกน้ำดื่มของเราำฉีดใส่หมา(ต้องชำนาญนะครับไม่งั้นล้มลงไปจะแย่กว่าหมาเห่าไล่ 3.รักษาความเร็วเอาไว้อย่าช้าลง ควบคุมสติให้ดี อย่าตกใจ(อันนี้ห้ามยากโดยเฉพาะสาวๆ) 4.ถ้ามีแรงและมั่นใจในความสามารถ ก็ให้ปั่นอย่างเร็วหนีไปให้พ้นจากรัศมีที่อยู่ของหมา(อันนี้หมาจะชอบเพราะได้วิ่งไล่เร็วๆ และอาจทำให้หมายิ่งหึกเหิมได้)

*** คาถา เมื่อถูกหมากัด ล้างแผล ใส่ยา ขังหมา หาหมอ...(((อย่าไปจำเป็น ล้างแผล ใส่ยา ขังหมอ หาหมา ละกันครับ...***

-- เร็วๆนี้เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่กำลังจะทำหนังสือร้องเรียนถึงเทศบาลฯ และเจ้าของหมา เรื่องความไม่สะดวกในการใช้จักรยาน เช่นถนนชำรุด ฝาปิดท่ออันตราย หมาไล่เห่า หรือไล่กัด ฯลฯ
-- เมื่อชาวจักรยานได้รับความเดือดร้อนเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับการใช้จักรยานให้ไปขอแบบฟอร์มนี้ได้ตามร้านจักรยานทั่วไป และกรอกข้อมูลที่เดือดร้อน แล้วเครือข่ายจะทำการนำส่งให้กับเทศบาลฯและผู้เกี่ยวข้องต่อไป.(ในแบบฟอร์มจะมีวิธีการแนะนำไว้ให้)
((((( ภาพหมานี้เป็นเพียงตัวอย่างหมา แต่...เจ้าตัวนี้ใจดีและทำหน้าที่ต้อนรับของ สทิงปุระรีสอร์ท อาจเรียกว่า เวลคั๊มด๊อก ก็ว่าได้ )))))เป็นที่น่าสังเกตุ หมาจรจัดไม่ค่อยดุไม่ค่อยเห่า ไอ้ที่เห่าๆไล่ๆเรานี้ ส่วนใหญ่มีเจ้าของทั้งนั้น ส่วนใหญ่จะไล่เราตอนที่เจ้าของปล่อยออกจากบ้านมาให้...อึ...นอกบ้าน พวกนี้ออกมาใหม่ๆจะคึกมาก


วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557

ปั่นฯพกถุงขยะสัญจร


- ข้อควรทำ / พกเต็นท์เล็ก-กลาง-ใหญ่ ตามที่ต้องการ ชุดเล่นน้ำ จักรยานคันเก่ง ใจสู้ๆ และที่ขาดไม่ได้...กล้องถ่ายรูปนะครับ.

สนใจภารกิจนี้โปรดติดตามได้ที่...
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.239148756256868&type=1

"ปั่นฯพกถุงขยะ สัญจร" / 25-26 ม.ค. 2557
- หลายๆคนข้องใจว่า เก็บขยะกันจริงๆหรือ? เก็บเท่าไหร่ก็ไม่หมดหรอก? ทำไมต้องมาเก็บไกลจัง?
- ก็ขอชี้แจงว่า การเก็บขยะที่พวกเราทำกันนั้น เพื่อให้พลเมืองทั่วไปที่ได้รู้ข่าวดีๆแบบนี้...จะเกิดความรู้สึกดีๆกับการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมด้านขยะ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวและจากขยะของเราเองที่นำเข้าไปตามสถานที่ต่างๆ...เป็นการปลูกสำนึกการช่วยกันดูแลธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เราเก็บกันเล่นๆแต่ขยะที่ได้ในครั้งนี้ กว่า 10 กก. ถ้าทุกๆคนช่วยกันแบบนี้ขยะตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆจะลดลงไปกว่า90%อย่างแน่นอน
- จุดเริ่มต้นอยู่ตรงที่เราเก็บขยะของเราเองกลับมาบ้าน หรือ เอามาทิ้งที่เหมาะสม...เริ่มที่เราเพียงเล็กๆน้อยๆ 

/// ขอบคุณรถเซอร์วิสทุกคัน พี่น้อง Yaowanart Wangwasit พี่หมู ลุงหมู ขนมโบราณ พี่เดวิด David Benners และที่ขาดไม่ได้กับพี่คนนี้คนที่ช่วยเรื่องอาหารอร่อยๆ พี่ใหญ่ Yai Sinsomboon 
/// อีกคนที่ประสานงานตลอดเวลา ขอบคุณ คุณน้องตุ้ม Newghen Newghen Phansuwan
/// ขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ร่วมกิจกรรมนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมของการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน โดยเสริมการเผยแพร่รณรงค์ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นไปที่เรื่องขยะที่พวกเราได้นำเข้าไปยังสถานท่องเที่ยวต่างๆด้วยการนำขยะเหล่านั้นกลับออกมาทิ้งในที่เหมาะสม.

วันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2557

สวัสดีปีใหม่ 2557

"พวกที่รณรงค์ให้คนออกมาใช้จักรยานก็ทำกันไป..."
"ตอนนี้ยังขาดความร่วมมือของทุกฝ่ายทุกส่วน,ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น,บริษัทห้างร้านต่างๆ น่าจะร่วมมือร่วมใจกันมากกว่าทุกวันนี้..."
"เป็นเรื่องที่บังคับไม่ได้จริงๆ..."
"มีเพื่อนเราบางคนท้อ และ ถอยไปแล้ว...แต่หวังว่าที่เหลืออยู่ จะสู้กันต่อไปนะครับ..."


วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ซ่อมจักรยานให้น้องภาคพิเศษ

((( ประกาศ )))
-- เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ นัดทำการซ่อมจักรยานที่ได้รับมาจากการบริจาค
-- วันที่ 22 ธ.ค. 2556 เวลา 9.00น. ถึงเวลา 14.00น.
-- สถานที่โรงเรียนจักรยานภูธารวัลเล่ย์ ถนนปุณณกัณฑ์ หาดใหญ่
-- ขอเชิญช่างจักรยาน และผู้ที่สนใจต้องการจะเรียนรู้การซ่อมจักรยาน ไปเรียนรู้การซ่อมโดยพร้อมเพรียงกัน(แนะนำการซ่อมโดยทีมจักรยานโบราณหาดใหญ่)
-- มีจักรยานที่จะซ่อมกว่า 20 คัน
*** สอบถาม 08-9876-6697


วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

กิจกรรม "ปั่น-ปันน้ำใจให้น้อง 2"

"ผู้สนใจ (ไม่จำเป็นต้องปั่นจักรยาน ก็ สนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ครับ)ซื้อบัตรได้ที่ - สถานีวิทยุ ม.อ. ร้านน้ำชาวันเวย์ ร้านจักรยานหาดใหญ่เมาเท่นไบค์ ร้านจักรยานสวนสำราญ ร้านเนชั่นมิวสิก(เนชั่นทิกเก๊ต 08-9876-6697) ซื้อบัตรก่อนวันงาน เพื่อการจัดการเตรียมอาหาร 2 มื้อ ได้อย่างเพียงพอ"

-- กิจกรรมครั้งที่ 2 นี้ เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนจักรยานภูธารวัลเล่ย์ หาดใหญ่ 
-- รายได้นำเข้าโครงการซ่อมจักรยานให้น้องและ โครงการผลิตช่างซ่อมจักรยานที่โรงเรียนจักรยานฯ