วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

พระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็น

กิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรง

ธรรมะแห่งอาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ์ 

จากลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 

พระบรมราชชนก ถึงนายสวัสดิ์ แดงสว่าง( ศาสตราจารย์นายแพทย์

สวัสดิ์ แดงสว่าง ) 

///http://www.si.mahidol.ac.th/education/edu/new52/site/edu

_about_padya.htm


ไม่มีความคิดเห็น:

JAZZ on the beach SAMILA Songkhla 2018

JAZZ on the beach SAMILA Songkhla 30 April, 2018 คุณวิเศษของดนตรี  พระอภัยมณีอธิบายความวิเศษของดนตรีให้ศรีสุวรรณและสามพราหมณ์ฟัง (จากต...