สารบัญ

วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

พุทธนิทาน

//-เล่าพุทธนิทาน อีกสักเรื่อง
"ความสำเร็จของนักธุระกิจ"
วันหนึ่ง กลุ่มพ่อค้า เข้าเฝ้าพุทธเจ้า
"พระองค์สอนแต่เรื่องหลุดพ้น จะรู้เรื่องทำมาค้าขายบ้างไหม?"
"ว่ามา"
"จะค้าขาย สำเร็จ ควรจะมีธรรมะอะไร สาธุ"
(พระพุทธเจ้าตรัส ไว้ในทุติยปาป)
1) จักขุมา
2) วิธูโร
3) นิสสยสัมปันโน
-จักขุมา คือ..................มีวิสัยทัศน์
เข้าใจระบบการผลิต การค้า การลงทุน พันธมิตร ตลาด กระแส
-วิธุโร คือ .....................มีการบริหารจัดการแบบ โปร่งแสง โปร่งใส ซื่อสัตย์เป็นธรรม
ในการแบ่งผลประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
-นิสสยสัมปันโน คือ ........มีนิสัยที่ ดี จนไม่ขาดผู้อุปถัมภ์
...................................
ใครทำธุระกิจ หรือกิจการ เอาไปปรับใช้นะ สาธุ
ไม่มีความคิดเห็น:

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563