สารบัญ

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562

สรุปผลการจับเวลา สงขลา 100 โล Go Windy COA 27 มกราคม 2562


สรุปผลการจับเวลานักจักรยานที่เข้าร่วมกิจกรรม สงขลา 100 โล Go Windy COA
วันที่ 27  มกราคม 2562
ประกาศรายชื่อแบ่งตามเวลาแต่ละกลุ่ม และตามลำดับอักษร

ลำดับ ชื่อ  สกุล สลักชื่อบนเหรียญ เวลาบนเหรียญ
ระยะเวลาที่ใช้ / รับเหรียญ 3 ชม.
1 Pramote Kaewmanee PRAMOTE K. 3 HOURS
2 ก้องเกียรติ์ พรสุวรรณกุล Bill Kongkiat 3 HOURS
3 กัมปนาท ธรรมโชติ kampanat T. 3 HOURS
4 จิโรฒ คงตุก Jirote Kongtuk 3 HOURS
5 ฉวีวรรณ กาญจนทิตต์ AIR CYCLE 3 HOURS
6 ชยันต์ สุขสวัสดิ์ A.CYCLE 3 HOURS
7 ชัยนาถ เทือกสุบรรณ CHAINAT T. 3 HOURS
8 ไชยันต์ ตันรัตนยืนยง Chaiyun T. 3 HOURS
9 ฐรัชญา นิลออ Tharatchaya 3 HOURS
10 ฐิติภัค กายรัตน์ Titiphak kayrat 3 HOURS
11 ณฐ กรีฑาสันต์ Nuttha Krethason 3 HOURS
12 ณัฐพงษ์ วุฒิกระพัน Moo 3 HOURS
13 ทนงศักดิ์ ทองไชย MEAW 3 HOURS
14 นรีรัตน์ ศิวาการ Nareerat Siwakan 3 HOURS
15 นิตยา แซ่ยุ่น Nittaya 3 HOURS
16 บัญชา  สินประเสริฐ AUDAX COA BANCHA 3 HOURS
17 บุญนำ ทองโอ Bunnam Thongao 3 HOURS
18 ปรีดา จันทร์สุวรรณ Preeda jansuwan 3 HOURS
19 ปวิชธณา Pawit.Lee 3 HOURS
20 ปิยะเนตร มหาสิทธิกุล Piyanet 3 HOURS
21 พุฒินันท์  พรกิตติวัฒนกุล Audax  Putthinan 3 HOURS
22 พูนพิพัฒน์ ว่องทิพากร N.Poonpiphat 3 HOURS
23 ไพฑูรย์ ศุภรานนท์ PEANG CYCLE 3 HOURS
24 ไพศาล อาทรกิจ PPaiLoveForBike 3 HOURS
25 ยุพิน ก้วนเผ่า ยุพิน 3 HOURS
26 รัตน์ เย็นเศรณี RAT CYCLE 3 HOURS
27 รุ่งโรจน์ กาญจนทิตต์ ROJ CYCLE 3 HOURS
28 วรนันทร์  เจียรเสริมสุข Audax COA 12325 3 HOURS
29 วัชระ ศรีโสภา Watchara Srisopa 3 HOURS
30 วัณโณ บุญวงศ์ Vanno B. 3 HOURS
31 วิรัช อินทสโร VIRAT INTASARO 3 HOURS
32 ศักดิ์สกาว เกตุแก้ว Saksakaow K. 3 HOURS
33 เศรษฐนันท์ มุสิกเกษม TATA. HATYAI 3 HOURS
34 สมคิด เหล่าหงส์วิจิตร Somkid L. 3 HOURS
35 สมโชค ลือขจร Dang 3 HOURS
36 สมพงษ์ ยมภา Sompong Yommapa 3 HOURS
37 สายพิณ ยมภา Saipin Yommapa 3 HOURS
38 สาริษฐ์ สาตร์ไพศาล ดำ ดอทคอม 3 HOURS
39 สิรัตน์ สัตยานุรักษ์วงศ์ NO CYCLE 3 HOURS
40 สุธรรม จิตต์ศิริ THAM CYCLE 3 HOURS
41 สุธรรม แซ่เลี่ยง @ Konks_ss 3 HOURS
42 เสถียรพงษ์ ลือชา Sathianpong L. 3 HOURS
43 อติศัย ถิรภาคย์กุล TAR CYCLE 3 HOURS
44 เอกนรากร เตชะภาคินสกุล Akenarakorn T. 3 HOURS
ระยะเวลาที่ใช้ / รับเหรียญ 4 ชม.
1 Chanawas Thongprasan C Thongprasan 4 HOURS
2 Kittisak Rakthai Kittisak Rakthai 4 HOURS
3 Manikumar Subramanian Enigma 4 HOURS
4 PHUDIT JUNTHAWADEE Tunnie Flight 4 HOURS
5 Saowapha Inthasara Saowapha I. 4 HOURS
6 Theiruselvan Ramadu Theiru 4 HOURS
7 กรดนัย ประทีปชัยบูรณ์ Gorndanai 4 HOURS
8 กำบุญ เตชะพัฒนากร Kambun Techa 4 HOURS
9 กิตติศักดิ์ พลไทย KITTISAK POLTHAI 4 HOURS
10 จงจิตร เศรษฐณรินทร์ Jongjit 4 HOURS
11 เจษฎา ล้วนมณี Jadsada_Jad 4 HOURS
12 ชลสิน กิทองมาก Conlasin K. 4 HOURS
13 ชาญศักดิ์ หาญยุทธประสิทธิ์ ชาญศักดิ์ 4 HOURS
14 ชาตรี กระแจ่ม Chatree K. 4 HOURS
15 ชุมพล ศิริรักษ์ Chumphol Sirirak 4 HOURS
16 โชคดี เขื่อนสุวรรณ Chokdee 4 HOURS
17 ธงชัย หนูในนา Thongchai 4 HOURS
18 นรมน ฉุดฉัตรแก้ว Naramon Ch. 4 HOURS
19 ประดิษฐ์ ชัยมงคลานนท์ Pradit chai 4 HOURS
20 ประพจน์ จู่เซ่งเจริญ Prapot Chu 4 HOURS
21 ประยุทธ พฤกษ์ภัทรานนต์ Yuth - Prayuth 4 HOURS
22 ประวัติ คงสุข Prawat kongsuk 4 HOURS
23 ปรีชา แสงนวลนิ่ม Kai - Precha 4 HOURS
24 ปิยวัฒน์ ธนาพันธ์ประเสริฐ Piyawat 4 HOURS
25 ปุณณสิน วชิรแพทย์ Punnasin Wachi 4 HOURS
26 พงศธร บุณยสุขานนท์ Pongton B. 4 HOURS
27 พสิษฐ์ บุณยสุขานนท์ Pasisth B. 4 HOURS
28 ไพโรจน์ รักษ์วงค์ Pairot Wong 4 HOURS
29 มงคลชัย หาทรัพย์ MONGKOLCHAI H. 4 HOURS
30 มนัส ไชยโชติ MANAT 4 HOURS
31 ไมตรี พรหมเรือง “Maithree P. 2019” 4 HOURS
32 ระนอง พลรัตน์ Pong - Bike 4 HOURS
33 เรืองกาญจน์ แก่นแก้ว RUANGKARN K. 4 HOURS
34 ลัทธกิจ บุญลักษณานุสรณ์ ลัทธกิจ 4 HOURS
35 วรากร ฉุดฉัตรแก้ว Warakorn Ch. 4 HOURS
36 วิชัย พรมมา Wichai EL 4 HOURS
37 วิรัช จิตราวุธ Wirat 4 HOURS
38 วิรัตน์ อินทรชนะ Wirat Intrarachana 4 HOURS
39 วิสัน พรหมมารักษ์ WISAN PROMMARAK 4 HOURS
40 ศรากร มัทหมูหมาท sarakorn 4 HOURS
41 ศศิประภา จิตราวุธ Sasiprapar 4 HOURS
42 สงวนศักดิ์ แก้วสุกใส Sanguansak K. 4 HOURS
43 สมโชค ลือภพ Somchoke L. 4 HOURS
44 สหัส หมินสัน Sahat - hat 4 HOURS
45 สาทิศ ภู่พันธ์ตระกูล PELE 4 HOURS
46 สามารถ เจริญฉิม Samart 4 HOURS
47 สุกัลญา จู่เซ่งเจริญ Sukanya Chu 4 HOURS
48 สุคนฑา อุบลเขียว SUKHONTA 4 HOURS
49 สุตา พงษ์ธรรมรักษ์ SUTA 4 HOURS
50 สุทธิพงศ์ โหดหมาน SUTTIPONG HODMARN 4 HOURS
51 อนุพงษ์ Anupong 4 HOURS
52 อภิชาต ภานุรัตน์ Aphichat 4 HOURS
53 อมรเทพ ขุนราษฎร์ O.CYCLE 4 HOURS
54 อมเรศ ก้าวสัมพันธ์ Amaret kao 4 HOURS
55 อวยพร บุญวงศ์ APPLE 4 HOURS
56 อุไรรัตน์ จันหนู urairat 4 HOURS
57 เอกพันธ์ หนูชัยแก้ว Ekkaphan N. 4 HOURS
ระยะเวลาที่ใช้ / รับเหรียญ 5 ชม.
1 กระจ่าง ชูชื่น Krajang Chochaun 5 HOURS
2 คมสัน แก้วทอง Komsan Kaewthong 5 HOURS
3 จรัญ ขวัญปาน Jarun Khwanpan 5 HOURS
4 ณฤชัย ทองสมสี N. Thongsomsee 5 HOURS
5 ทวนทอง. ธนนิมิตร Thuanthong. T. 5 HOURS
6 ทิวา วัชรพันธุ์ W.TIVA 5 HOURS
7 ป้องภูมิ สหวรรณ์ Pongphum sahawan 5 HOURS
8 ปิยเนตร เครือทอง Piyanate 5 HOURS
9 ยุพา อุบลเขียว YUPA 5 HOURS
10 รัตนวดี ศรีจำเริญ 3MSrichamron 5 HOURS
11 รุจิรา สิบปรุ KOB 5 HOURS
12 วิโชค เส้งเซ่ง Wichoke Sengseng 5 HOURS
13 วีระชัย แซ่จิ๋ว S.WEERACHAI 5 HOURS
14 วุฒิภณ หนูเพชร iNukeNick 5 HOURS
15 ศิราพร อุบลเขียว Siraporn 5 HOURS
16 ศุภกร พรหมบรรจง Suphakorn P. 5 HOURS
17 สริส อุบลเขียว Sarit 5 HOURS
18 สุเกียรติ ตันตระกาลสกุล K.TAN BIKE 5 HOURS
19 สุจิตรา คชพลายุกต์ เจี๊ยบ สุจิตรา 5 HOURS
20 สุวรรณี วริศรานุพงษ์ YIN 5 HOURS
21 โสภา หวังดี SOPHA 5 HOURS
22 อมร อินยอด Amorn 5 HOURS
23 อัจฉรา. โรจน์อนุสรณ์ ACHARA 5 HOURS
ได้รับเหรียญ FINISHER 
1 ธีรภัทร์ คงตุก Jaow FINISHER
2 ปัญญา ประวาระณา PANYA PRAVARANA FINISHER
3 โมทนา เลขะกุล (ปล่อยว่างเอาไว้) FINISHER
4 วราวุธ สรรพพันธ์ WARAWOOT SUPAPAN FINISHER
รวม  128 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563