สารบัญ

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560

อะไรคือ สำนึกสาธารณะ


จิตอาสา โดยทั่วไปแล้ว...มีมาก และหาได้ไม่ยาก ดูได้จากเวลาที่มีสาธารณะภัยต่างๆ ก็จะมีจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือ ไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่ หรืองานใดๆ จิตอาสาเหล่านี้ก็จะร่วมใจกันช่วยเป็นอย่างดี

  
ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของ จิตสำนึกทางสังคม หรือจิตสำนึกสาธารณะว่า  คือ การตระหนักรู้และคำนึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หรือการคำนึงถึงผู้อื่นที่ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน            สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ให้ความหมายว่า การรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ  มีความสำนึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งผิด เน้นความเรียบร้อย ประหยัดและมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

         
            จิตสำนึก (Conscious) เป็นการตระหนักรู้ตัว หรือเป็นจิตส่วนที่รู้ตัว รู้ว่าทำอะไร อยู่ที่ไหน เป็นอย่างไร
    ส่วนคำว่า สาธารณะ(Public) เป็นการแสดงออกเพื่อทำประโยชน์ต่อสังคม ถ้าเป็นสิ่งของก็ต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน เมื่อนำสองคำมารวม หมายถึง การตระหนักรู้ตน ที่จะทำสิ่งใดเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
จิตสาธารณะ หรือสำนึกสาธารณะ   คือ การนำตัวเราเอง เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา "สาธารณะ" ใด ๆ เพื่อแก้ไขปัญหานั้น และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะชักชวนคนอื่น ๆ เข้าไปร่วมด้วยกับการแก้ปัญหานั้น ๆ เพื่อประโยชน์สุขของทุกคน 

ถ้าทุกคนมี สำนึกสาธารณะ  การเป็นผู้ให้ หรือการเสียสละต่างๆ ก็จะยั่งยืน และมีผลในวงกว้างได้ในที่สุด
ไม่มีความคิดเห็น:

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563