สารบัญ

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2556

สรุปรายรับ-จ่าย กิจกรรม ปั่น-ปันน้ำใจ ครั้งที่ 1

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อ จัดหาทุนเพื่อโครงการ"ซ่อมจักรยานและใส่หมวกให้น้อง" ที่ทางเครือข่ายจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี2554 

รายรับ จากการขายบัตรและการบริจาค  38,350 บาท
รายจ่าย                                                      9,039 บาท
รายรับรวม                                                29,311 บาท
วันที่ 27 เมษายน 2556 ได้ส่งมอบให้กับ ฝ่ายการเงิน คุณวิวัฒน์ วิทยาทันต์ นำไปฝากธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว * เงินจำนวนนี้ทางเครือข่ายจะนำไปซ่อมจักรยานให้กับเด็กนักเรียน ในนครหาดใหญ่ และโรงเรียนโดยรอบหาดใหญ่ในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป ภายในปี 2556 นี้ จะทำการซ่อม ประมาณ 6โรงเรียน

******************************************************************************
                                                          เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่
                                                                               ร่วมกับ
                                         สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
                         ร่วมกันจัดกิจกรรม ชวนปั่น-ปันน้ำใจ (Charity Ride By heart)
                        (เป็นการปั่นจักรยานเพื่อชมธรรมชาติ-สัมผัสวิถีชุมชน-ออกกำลังกายและได้กุศล)

หลักการและเหตุผล
    เนื่องด้วยเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ได้จัดทำโครงการ”ซ่อมจักรยานและใส่หมวกให้น้อง” มาตั้งแต่ปี 2554จนถึงปัจจุบัน โครงการดังกล่าวได้มีการจัดมาแล้วทั้งสิ้น 10 ครั้ง ในการทำงานนั้นเงินรายได้ส่วนใหญ่มาจากการบริจาคของผู้ใช้จักรยานทั่วประเทศ  ชมรมจักรยานต่างๆในหาดใหญ่และร้านค้าจักรยานในหาดใหญ่
จากการดำเนินงานที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีมากทำให้มีโรงเรียนที่จะขอเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระดมทุนจัดหารายได้เข้าเครือข่ายฯเพื่อให้โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเป็นไปตามเจตจำนงที่ตั้งเอาไว้   

วัตถุประสงค์
1.จัดหารายได้เพื่อโครงการ”ซ่อมจักรยานและใส่หมวกให้น้อง”
2.เพื่อปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมการใช้จักรยานในทุกภารกิจ
3.เพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
4.เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้จักรยาน


สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ บริเวณอ่างเก็บน้ำฝั่งตะวันออก(สถานที่ตักบาตร)

 ระยะเวลาจัดกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่21 เมษายน 2556   กิจกรรมเริ่มเวลา6.00น.เสร็จสิ้นกิจกรรม เวลา 10.30น.

ที่ปรึกษาโครงการ
1.นายบัญชรวิเชียรศรี ผู้ข่วยหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
2.นางสาวมยุรีศรีประพันธ์ ผู้ควบคุมรายการแลบ้านแลเมืองสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
3.นายสมชัยบุญวรกิจ ร้านจักรยานหาดใหญ่เมาเท่นไบค์
4.คุณศรีสุวรรณดี อารยะโสภณสกุล ร้านจักรยานศรีสุวรรณดี

 วิธีการดำเนินงาน
 กิจกรรมแบ่งเป็น 3 ส่วน
1.กิจกรรมปั่นจักรยาน ปั่นจักรยานชมธรรมชาติรอบเขาคอหงส์– ปลักธง-ควนจง จักรยานเข้าร่วมได้ทุกประเภทด้วยการซื้อบัตรการกุศล ราคา 50บาทต่อ 1ใบ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ
1.1 กลุ่ม Aจะเป็นเสือภูเขาเท่านั้น  เส้นทางวิบากระยะทางประมาณ 28กม.
1.2 กลุ่ม B จักรยานทุกประเภทสามารถเข้าร่วมได้เส้นทางเรียบ  ถนนราดยาง ระยะทาง ประมาณ 12กม.
1.3 พิเศษสุด รายการ “ปั่นวัดใจ วีไอพี” (VIP )(โดยกลุ่มผู้ที่รักจักรยานแต่ไม่สามารถปั่นได้ไกลๆโดยการปั่นจักรยานรอบอ่างน้ำ หรือโดยรอบมหาวิทยาลัย)  
2.กิจกรรมเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ ในโครงการถนนปลอดภัยสำหรับจักรยานและกิจกรรมซ่อมจักรยานให้น้อง
2.1แจกเอกสารแผ่นพับ
2.2เอกสารการรณรงค์การใช้จักรยาน
2.3จำหน่ายเสื้อเครือข่ายฯ
2.4เวทีร่วมแสดงความคิดเห็น เรื่องเมืองจักรยาน, ถนนที่เป็นมิตรกับจักรยานและที่จอดจักรยาน
3.กิจกรรมเสริม
จัดให้มีการซ่อมจักรยานให้กับบุคลากรก่อนวันจัดกิจกรรม จำนวน 4ครั้ง
หลังจากปั่นเข้าเส้นชัยแล้วร่วมสนุกด้วยการจับรางวัลผู้โชคดี

สวัสดิการอาหาร
มีอาหารเช้า-น้ำเต้าหู้-ปาท่องโก๋-ของว่าง......น้ำดื่ม2จุดของเส้นทางปั่น ทั้งกลุ่ม A กลุ่มB และเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม


กำหนดการ
6.00น.มาพร้อมกันที่บริเวณอ่างน้ำฝั่งตะวันออก(สถานที่ตักบาตร)  อาหารว่างเบาๆก่อนปั่น-น้ำเต้าหู้-ปาท่องโก๋-ขนมไข่
6.30น.กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
6.45น.ประธานกล่าวเปิด
7.00น.ปล่อยตัวกลุ่มA ระยะ 30กม.เส้นทางวิบาก(จักรยานเสือภูเขา)
7.15น.ปล่อยตัวกลุ่มB ระยะ 15กม.เส้นทางเรียบ (จักรยานทุกประเภท)
7.30น.กลุ่ม“ปั่นวัดใจVIP” ปั่นรอบอ่างน้ำ (จักรยานทุกประเภท)
-
8.30น.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทะยอยเข้าเส้นชัย มีเครื่องดื่มเย็นๆหวานๆต้อนรับ, เข้ารับแจกเอกสารจากชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ,ชมภาพกิจกรรมต่างๆของเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ที่ผ่านมาในรอบ 2ปี
9.30น.เริ่มจับของรางวัล
10.30น.ตัวแทนคณะผู้จัดงานสถานีวิทยุฯกล่าวขอบคุณผู้ร่วมฯ และปิดงาน เสร็จสิ้นกิจกรรม.


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.เงินรายได้จากการขายบัตรหลังจากหักค่าใช้จ่ายตามจริงแล้วนำเข้าสู่กองทุนเครื่อข่ายจักรยานหาดใหญ่ โดยการเผยแพร่รายรับรายจ่ายผ่านทางเวปฯ www.hatyaicycling.blogspot.comหรือhttp://www.facebook.com/hatyaicycling
2.ผู้ใช้จักรยานได้มีการรวมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
3.มีความตื่นตัวกับการออกกำลังกายและเดินทางโดยใช้จักรยาน
4.มีผู้ใช้จักรยานในชุมชนเพิ่มมากขึ้น

ภารกิจของเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่
1.จัดหาเส้นทางในการปั่นจักรยาน2 เส้นทาง คือ กลุ่ม A และกลุ่ม B
2.จัดหาทีมงานจำนวน 20 คนเพื่อดูแลตามเส้นทางที่จะปั่นผ่านเพื่อความปลอดภัย
3.จัดทำบัตรราคา50บาทจำนวน 300ใบ เพื่อจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 20 เมษายน2556
4.จัดหาของรางวัลจากบริษัทห้างร้านต่างๆในหาดใหญ่ให้ได้ กว่า 30รางวัล
5.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์(ป้ายไวนิลขนาด4X 2 เมตร) บริเวณจัดงาน
6.จัดทำสื่อใบปลิว,โปสเตอร์พร้อมติดตั้งตามสถานที่ต่างๆที่เหมาะสม
7.จัดเตรียมอาหารเช้าก่อนเริ่มกิจกรรม จัดหาน้ำดื่มระหว่างเส้นทาง 2 จุด และของว่างพร้อมน้ำดื่มตอนสิ้นสุดกิจกรรม
8.ติดต่อมูลนิธิท่งเชียเซี่ยงตึ๊งสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 30 แพ็ค และรถพยาบาล
9.ประสานงานบริษัทTCA สาขาหาดใหญ่สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 20แพ็ค
10.ประสานงานบัณฑิตอาสาม.อ. เข้ามามีส่วนร่วมในคณะทำงาน
11.ประสานงานโรงเรียนบ้านควนจงเพื่อเป็นจุดพักและกิจกรรมเสริม

ภารกิจของสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
1.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางรายการวิทยุ
2.ประสานงานกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อขอเข้าใช้สถานที่พร้อมทั้งการใช้เครื่องขยายเสียง
3.ประสานงานกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในการขออนุญาตติดตั้งป้ายโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ขนาด กระดาษ A-4  ตามหอพัก หรือ แจกตามคณะต่างๆและติดตั้งป้ายไวนิล ขนาด 1X2เมตรบริเวณสวนสุขภาพหรือที่เหมาะสม
3.จัดเตรียมอุปกรณ์ในการกระจายเสียง เช่น เครื่องเสียง,ผู้ดำเนินรายการ
4.ประสานงานเทศบาลต่างๆในการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เส้นทางจักรยานจะผ่าน
5.เรียนเชิญคุณหมอรุ่งโรจน์มาเป็นประธานในพิธีเปิด
6.จัดหาผู้สนับสนุนของรางวัลจากบริษัทห้างร้านและหน่วยงานราชการ จำนวน.....?
7.ติดต่อบริษัทหาดทิพย์เพื่อขอซุ้มโค้งณ จุดปล่อยตัวนักปั่น และน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 30 แพ็ค ,ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ที่ซุ้มโค้งปล่อยตัว
8.ประสานงานชมรมรักษ์เขาคอหงส์ให้เข้ามามีส่วนร่วม
9.ประสานศูนย์วิทยุนารายน์เพื่อจัดการจราจรตามจุดแยกจุดตัดผ่าน 4แยกต่างๆ


เจ้าของโครงการ
เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ โทรฯ 08-9876-6697

ผู้จัดการโครงการ
นายเรวัตอังศุธร

ผู้ประสานงานโครงการ
นายอาคเณย์ปัญจเทพ 08-9876-6697

ฝ่ายหารายได้
นายอาคเณย์ปัญจเทพ
ฝ่ายจัดเก็บรายได้
นายวิวัฒน์วิทยาทันต์ 

ฝ่ายกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางและควบคุมการปั่น และรักษาความปลอดภัย
นายเรวัตอังศุธร ,ช่างเล็ก , นายวรากร ฉุดฉัตรแก้ว,นายชนะ บุญเอียด ,นายอาคเณย์ ปัญจเทพ ,ทีมจักรยานน้ำปั่น, ศูนย์วิทยุนารายณ์ จำนวน 20นาย

ฝ่ายกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องระบบจักรยาน
นายสงกรานต์มุณีแนม , นายอาคเณย์ ปัญจเทพ , ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ,เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่

ฝ่ายสวัสดิการอาหารเครื่องดื่ม (ระหว่างเส้นทาง กลุ่ม และกลุ่ม B )
นายวิวัฒน์วิทยาทันต์

ฝ่ายอาหาร,เครื่องดื่มที่จุดเริ่มต้น ,สิ้นสุด และธุรการ
คุณปัญชิตาไชยภักดี , คุณณัชชา มุขขันธ์ , คุณนัฎธิตา สุขชาติ

ฝ่ายเวที/ดำเนินรายการ
สถานีวิทยุมอ. , เครือข่ายฯ

ฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
วิทยุม.อ. , เครือข่ายฯ
ฝ่ายติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์  ,จัดเก็บป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
นายสุรศักดิ์ปัญจเทพ

งบประมาณ
1.ค่าอาหารเช้าและเครื่องดื่ม ก่อนและหลังการปั่น
2.ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์
** ตามภาพ เป็นสมุดฝากเงินของฝ่ายการเงินคุณวิวัฒน์ วิทยาทันต์  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2556
 เป็นยอดเงินคงเหลือ 40,317 บาท

************************************************************************

ตารางการทำงาน กิจกรรมปั่น-ปันฯ
วันที่ 20 เม.ย. 2556
กิจกรรมเสริม 
เวลา 15.00น. เริ่มติดตั้งระบบเสียง , บอร์ด เอกสารต่างๆ ฯลฯ และซ่อมจักรยานตามนัด
เวลา 17.00น. เริ่มกิจกรรมเสริม  แสดงดนตรี วงดนตรีรับเชิญ กอและแฟมิลี่  ชมนิทรรศนการ ของชมรมอนุรักษ์เขาคอหงส์ และภาพกิจกรรมที่ผ่านมาของเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่
เวลา 18.00น.เสร็จสิ้นกิจกรรม
อุปกรณ์
โต๊ะ 3ตัว , บอร์ดตั้ง 3ชิ้น , มิกเซอร์ 4-6ช่อง .........สถานีฯ
เครื่องเสียงกลางแจ้ง 1ชุด .......................เครือข่ายฯ

วันที่ 21 เม.ย. 2556
กิจกรรมหลัก
04.30น. ทุกคนพร้อมกันที่บริเวณจัดงาน และจัดเตรียมอาหาร,โต๊ะเอกสาร,โต๊ะของรางวัล,โต๊ะขายของ...
(สามารถวางบนที่นั่งรอบๆศาลาได้)
05.30น. ทุกอย่างพร้อม ผู้ร่วมกิจจกรรมเริ่มทะยอยเข้างาน อาหารเช้า
06.00น. กล่าวทักทายผู้ร่วมงาน และชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวคิด
06.30น. แบ่งกลุ่มปั่น A B C
06.45น. ประธานกล่าวเปิดงาน
07.00น. ปล่อยตัวกลุ่ม A โดยใช้ธงโบก(ประธาน), พร้อมนกหวีด(อาคเณย์)
07.15น. ปล่อยตัวกลุ่ม B โดยใช้ธงโบก(ประธาน), พร้อมนกหวีด(อาคเณย์)
07.30น. ปล่อยตัวกลุ่ม C โดยใช้ธงโบก(ประธาน), พร้อมนกหวีด(อาคเณย์)
07.30น.-08.30น. เล่นเกมส์พร้อมแจกของรางวัลสำหรับคนที่ร่วมเล่นเกมส์
08.30น. นักปั่นเริ่มทะยอยกลับ-เล่นเกมส์พร้อมแจกของรางวัลสำหรับคนที่ร่วมเล่นเกมส์
09.00น. หรือ 9.30น. มอบจักรยานให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านควนจง 2คัน ผู้รับคือ โรงเรียนบ้านควนจง
09.30น. เริ่มจับรางวัล
10.00น. นับเงินกล่องบริจาค จำนวน 4กล่อง
10.30น. รายงานยอดเงินบริจาค // เสร็จกิจกรรม
อุปกรณ์
บ.หาดทิพย์ ติดตั้งซุ้ม 05.30น 06.00น.
โต๊ะ,เก้าอี้,บอร์ด,ติดตั้งตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 2556.

 คณะทำงานหน้าเวที และการจัดการพิธีการ
ผู้ดำเนินรายการ พี่อุ๋ย ,สถานีวิทยุฯ (ใส่เสื้อรายการฯ)

ผู้ประสานงานระหว่างเวทีและทีมงานการปล่อยตัว (เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ ใช้ ว.แดง ช่อง 4)
อาคเณย์ 08-9876-6697 (ว.แดง ช่อง4) , ปัญชิตา ....................................(ว.แดง ช่อง 4)

การจัดการอาหารและน้ำหน้าเวที
สุรศักดิ์ , ครูจุ๋มและศิษย์

ขายบัตร ขายเสื้อ แจกเอกสาร เล่นเกมส์ และการจับรางวัล
สุรศักดิ์ , ปัญชิตา , ครูจุ๋ม และศิษย์

ประสานงานควบคุมการปล่อยตัว
อาคเณย์ ,

ควบคุมขบวนจักรยานกลุ่ม A
พี่เรวัต(อยู่ที่โรงเรียนบ้านควนจง) ,ช่างเล็ก(นำขบวน) , อ.สงกรานต์(ปิดกลาง) ,
เอก-น้ำปั่น (ปิดท้าย) ,บอย,ศักดิ์,ซัน, ทุกคันต้องจอดที่จุดพักที่ 1โรงเรียนบ้านควนจง  และจุดพักที่ 2 เนินมนัส

ควบคุมขบวนจักรยานกลุ่ม B
วิวัฒน์ (ปิดท้าย) , ธรรมจักร . โดม(รถพับ)-นำขบวน , ทุกคันต้องจอดที่จุดพักที่ 1โรงเรียนบ้านควนจง  และจุดพักที่ 2 เนินมนัส

ดูแลความปลอดภัยและจราจร
ศูนย์วิทยุนารายณ์ กำลังพลจำนวน 10 ถึง 20นาย (แจ้งไว้เมื่อประชุมครั้งแรก)

จุดให้น้ำจุดที่ 1 โรงเรียนบ้านควนจง
สถานีวิทยุฯ และโรงเรียนบ้านควนจง
จุดให้น้ำจุดที่ 2 บนยอดเนินมนัส
สถานีวิทยุฯ

 ชื่อ/เบอร์ฯติดต่อผู้นำขบวนจักรยาน A B และผู้ประสานงานฯ
  กลุ่ม A ช่างเล็ก 081-957-3389        กลุ่ม B วิวัฒน์  081-963-3155
ผู้ประสานงานวิทยุ ม.อ. 089-734-8896
ผู่ประสานงานศูนย์วิทยุนารายณ์ (นารายณ์ 24) 089-738-5061 (ว.แดงช่อง 59)
ผู้ประสานงานเครือข่ายจักรยานฯ 08-9876-6697 (ว.แดง ช่อง 4)

ขอบคุณ ของรางวัล /
1.ธ.แห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้ เสื้อรายการ ปั่น-ปันน้ำใจ 20ตัว
2.ผศ.พิมพา ศิลาวัชนาไนย  พัดลม 3ตัว
3. ร้านหาดใหญ่เมาเท่นไบค์ ไฟหน้า+ท้าย(คละแบบ) 10ชิ้น
4.ร้านศรีสุวรรณดี ฝาครอบล้อ ฟิกซ์เกียร์ 1ชุด(ล้อหลัง) , ปลอกแฮนด์ 12คู่ , แว่นตากันแดด 1กล่อง(1ชุด)
5.ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยาม ภาคใต้ (สยามด้ามขวาน) โดยคุณปิยภัทร ของขวัญ 1กล่อง
6.อ.นพศักดิ์ อัมพรพิริยกุล จาก วจก.ม.อ. มอบภาพยนต์ชีวประวัติหลวงพ่อทวด 200แผ่น
7.ร้านสวนสำราญ กระบอกน้ำ JAVA 6ใบ , ปลอกแฮนด์ 6คู่
8.คุณโดม(รถพับ) ..........................................................กระเป๋าสะพายผ้าดิบ 6ใบ
9.ธนาคารไทยพานิช ร่ม 5 คัน , ผ้าห่ม 2ผืน , กระเป๋า 15ใบ
10. โรงไฟฟ้าจะนะ ร่ม 15คัน , เสื้อ 15ตัว
(จำนวนกว่า 80 รางวัล)

 ขอบคุณ สปอนเซอร์
1.ธ.แห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้ 5,000บาท
2. คุณจักรกฤษ (สมาชิกแลบ้านแลเมือง) 1,000บาท
3. สถานีวิทยุ ม.อ.รายการแลบ้าน-แลเมือง 1,000บาท
4.บ.หาดทิพย์ ซุ้มโค้งปล่อยตัว , น้ำดื่ม 20 แพ็ค
5. TCA สำนักงานหาดใหญ่ น้ำดื่ม 30โหล
6.คุณสุรศักดิ์ ปัญจเทพ ขนมปังกรอบ 1ปี๊บ
7.ห้างไดอาน่า ป้ายไวนิลขนาด 3x1 เมตร 5ผืน ..........................
8.มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง น้ำดื่ม 40แพ็ค , ถังคูลเลอร์ 2ถัง
9.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำนวยความสะดวก สถานที่ และบุคลากร
10.สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รายการ แลบ้าน-แลเมือง
11.ชมรมจักรยานหลายชมรมในหาดใหญ่ นาหม่อม คอหงส์ สงขลา รัตภูมิ


2 ความคิดเห็น:

Hatyai Cycling Group-เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ กล่าวว่า...

อย่างงนะครับ เงินเข้า 29,000 เหตุว่าเงินจำนวน 311 บาท ได้นำไปซื้ออะไหล่เพิ่มวันนี้ ก็เลยเหลือเข้าบัญชี 29,000บาท และรวมกับเงินคงเหลือก็เลยเป็น 40,317 บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ...

Hatyai Cycling Group-เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ กล่าวว่า...

ชมภาพกิจกรรมนี้ได้จากลิ้งค์ตามนี้ครับ // http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=57&t=88669&start=1290

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563