สารบัญ

วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556

"ชวนปั่น-ปันน้ำใจ"
พบกันวันที่ 21 เมษายน 2556 เพื่อแสดงความมีอยู่ของจักรยานทุกแบบ ตั้งแต่จักรยานพับ จักรยานแม่บ้าน เสือหมอบ เสือภูเขา.....การมารวมตัวกันได้อะไรมากกว่าการที่เราได้ปั่นจักรยานอย่างมีความสุขร่วมกันเท่านั้น ยังแสดงตัวตนของคนจักรยานว่า "พวกเรายังอยู่ และยังต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่นในเรื่องของความปลอดภัย และเรื่องที่จอดจักรยาน...ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อการใช้และการเพิ่มแรงจูงใจให้ใช้จักรยาน ของคนหาดใหญ่"
*********************************************************************************


                                                      เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่
                                                                       ร่วมกับ
                                    สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
                         ร่วมกันจัดกิจกรรม ชวนปั่น-ปันน้ำใจ (Charity Ride By heart)
                        (เป็นการปั่นจักรยานเพื่อชมธรรมชาติ-สัมผัสวิถีชุมชน-ออกกำลังกายและได้กุศล)

หลักการและเหตุผล
    เนื่องด้วยเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ ได้จัดทำโครงการซ่อมจักรยานและใส่หมวกให้น้อง มาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน โครงการดังกล่าวได้มีการจัดมาแล้วทั้งสิ้น 10 ครั้ง เงินรายได้ส่วนใหญ่มาจากการบริจาคของผู้ใช้จักรยานทั่วประเทศ  และร้านค้าจักรยานในหาดใหญ่ 
จากการดำเนินงานที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีมาก ทำให้มีโรงเรียนที่จะขอเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระดมทุนจัดหารายได้เข้าเครือข่ายฯเพื่อให้โครงการนี้บรรลุเป้าหมาย เป็นไปตามเจตจำนงที่ตั้งเอาไว้   

วัตถุประสงค์
1.จัดหารายได้ เพื่อโครงการซ่อมจักรยานและใส่หมวกให้น้อง
2.เพื่อปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมการใช้จักรยานในทุกภารกิจ
3.เพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
4.เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้จักรยาน


สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ บริเวณ อ่างเก็บน้ำฝั่งตะวันออก(สถานที่ตักบาตร)

 ระยะเวลาจัดกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2556   กิจกรรมเริ่มเวลา 6.00น.เสร็จสิ้นกิจกรรม เวลา 10.30น.

ที่ปรึกษาโครงการ
1.นายบัญชร วิเชียรศรี ผู้ข่วยหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
2.นางสาวมยุรี ศรีประพันธ์ ผู้ควบคุมรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
3.นายสมชัย บุญวรกิจ ร้านจักรยานหาดใหญ่เมาเท่นไบค์
4. คุณศรีสุวรรณดี อารยะโสภณสกุล ร้านจักรยานศรีสุวรรณดี
วิธีการดำเนินงาน
 กิจกรรมแบ่งเป็น 3 ส่วน
1.กิจกรรมปั่นจักรยาน ปั่นจักรยานชมธรรมชาติรอบเขาคอหงส์ ปลักธง-ควนจง-แก้มลิง จักรยานเข้าร่วมได้ทุกประเภท ด้วยการซื้อบัตรการกุศล ราคา 50บาทต่อ 1ใบ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ
1.1 กลุ่ม A จะเป็นเสือภูเขาเท่านั้น  เส้นทางวิบากระยะทาง ประมาณ 28กม.
1.2 กลุ่ม B จักรยานทุกประเภทสามารถเข้าร่วมได้ เส้นทางเรียบ  ถนนราดยาง ระยะทาง ประมาณ 12 กม.
1.3 พิเศษสุด รายการ ปั่นวัดใจ วีไอพี (VIP )(โดยกลุ่มผู้ที่รักจักรยานแต่ไม่สามารถปั่นได้ไกลๆ โดยการปั่นจักรยานรอบอ่างน้ำ หรือโดยรอบมหาวิทยาลัย)  
2.กิจกรรมเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ ในโครงการถนนปลอดภัยสำหรับจักรยาน และกิจกรรมซ่อมจักรยานให้น้อง
2.1 แจกเอกสารแผ่นพับ
2.2 เอกสารการรณรงค์การใช้จักรยาน
2.3 จำหน่ายเสื้อเครือข่ายฯ
2.4 เวทีร่วมแสดงความคิดเห็น เรื่องเมืองจักรยาน, ถนนที่เป็นมิตรกับจักรยาน และที่จอดจักรยาน

3.กิจกรรมเสริม
หลังจากปั่นเข้าเส้นชัยแล้ว ร่วมสนุกด้วยการจับรางวัลผู้โชคดี

สวัสดิการอาหาร
มีอาหารเช้า-น้ำเต้าหู้-ปาท่องโก๋-ของว่าง......น้ำดื่ม 2จุดของเส้นทางปั่น ทั้งกลุ่ม A กลุ่ม B และเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม


กำหนดการ
5.30น.มาพร้อมกันที่ บริเวณอ่างน้ำฝั่งตะวันออก(สถานที่ตักบาตร)  อาหารว่างเบาๆก่อนปั่น-น้ำเต้าหู้-ปาท่องโก๋-ขนมไข่
6.00น.กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
6.45น.ประธานกล่าวเปิด
7.00น.ปล่อยตัวกลุ่ม A ระยะ 30กม.เส้นทางวิบาก (จักรยานเสือภูเขา)
7.15น.ปล่อยตัวกลุ่ม B ระยะ 15กม. เส้นทางเรียบ (จักรยานทุกประเภท)
7.30น.กลุ่ม ปั่นวัดใจVIP” ปั่นรอบอ่างน้ำ (จักรยานทุกประเภท)
-
8.30น.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทะยอยเข้าเส้นชัย มีเครื่องดื่มเย็นๆหวานๆต้อนรับ , เข้ารับแจกเอกสารจากชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย , ชมภาพกิจกรรมต่างๆของเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ที่ผ่านมาในรอบ 2ปี
9.30น.เริ่มจับของรางวัล
10.00น.ตัวแทนคณะผู้จัดงานสถานีวิทยุฯ กล่าวขอบคุณผู้ร่วมฯ และปิดงาน เสร็จสิ้นกิจกรรม.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.เงินรายได้จากการขายบัตรหลังจากหักค่าใช้จ่ายตามจริงแล้ว นำเข้าสู่กองทุนเครื่อข่ายจักรยานหาดใหญ่ โดยการเผยแพร่รายรับรายจ่ายผ่านทางเวปฯ www.hatyaicycling.blogspot.com หรือ http://www.facebook.com/hatyaicycling
2.ผู้ใช้จักรยานได้มีการรวมกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
3.มีความตื่นตัวกับการออกกำลังกาย และเดินทางโดยใช้จักรยาน
4.มีผู้ใช้จักรยานในชุมชนเพิ่มมากขึ้น


เจ้าของโครงการ
เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ โทรฯ 08-9876-6697

ผู้จัดการโครงการ
นายเรวัต อังศุธร

ผู้ประสานงานโครงการ
นายอาคเณย์ ปัญจเทพ 08-9876-6697

ฝ่ายหารายได้
นายอาคเณย์ ปัญจเทพ
ฝ่ายจัดเก็บรายได้
นายวิวัฒน์ วิทยาทันต์ 

ฝ่ายกิจกรรมปั่นจักรยาน เส้นทางและควบคุมการปั่น และรักษาความปลอดภัย
นายเรวัต อังศุธร ,ช่างเล็ก , นายวรากร ฉุดฉัตรแก้ว,นายชนะ บุญเอียด ,นายอาคเณย์ ปัญจเทพ ,ทีมจักรยานน้ำปั่น

ฝ่ายกิจกรรม เผยแพร่ความรู้เรื่องระบบจักรยาน
นายสงกรานต์ มุณีแนม , นายอาคเณย์ ปัญจเทพ , ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย , เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่

ฝ่ายสวัสดิการอาหาร เครื่องดื่ม (ระหว่างเส้นทาง กลุ่ม A และกลุ่ม B )
สถานีวิทยุ ม.อ.

ฝ่ายอาหาร,เครื่องดื่ม ที่จุดเริ่มต้น ,สิ้นสุด และธุรการ
คุณปัญชิตา ไชยภักดี , คุณณัชชา มุขขันธ์ , คุณนัฎธิตา สุขชาติ

ฝ่ายเวที/ดำเนินรายการ
สถานีวิทยุ มอ. , เครือข่ายฯ

ฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
วิทยุ ม.อ. , เครือข่ายฯ
ฝ่ายติดตั้ง บอร์ดประชาสัมพันธ์  ,จัดเก็บป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
นายสุรศักดิ์ ปัญจเทพ

งบประมาณ
1.ค่าอาหารเช้า และเครื่องดื่ม ก่อนและหลังการปั่น
2.ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์

ไม่มีความคิดเห็น:

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563