สารบัญ

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อ สงขลา 100 โล 2019

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร สงขลา 100 โล วันที่ 27 มกราคม 2562
โปรดเช็คความถูกต้องของชื่อที่จะสลักบนเหรียญ สถานะการชำระเงิน หากไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้ง 089 876 0343
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชื่อ ระบุบนเหรียญ สถานะ gift
รุ่น 3 ชม.
1 PHUDIT JUNTHAWADEE Tunnie Flight completed early
2 ขจรศักดิ์ ลี่นวกุล Kajonsak L. completed early
3 จิโรฒ คงตุก completed early
4 ไชยันต์ ตันรัตนยืนยง Chaiyun T. completed early
5 ฐรัชญา นิลออ Tharatchaya completed early
6 ฐิติภัค กายรัตน์ Titipak kayrat completed early
7 ณฐ กรีฑาสันต์ Nuttha Krethason completed early
8 นรวิชญ์ บัวสุข completed early
9 นรีรัตน์ ศิวาการ Nareerat Siwakan completed early
10 นิตยา แซ่ยุ่น Nittaya early
11 บุญนำ ทองโอ Bunnam Thongao completed early
12 ปรีดา จันทร์สุวรรณ Preeda jansuwan completed early
13 ปิยะเนตร มหาสิทธิกุล Piyanet completed early
14 วัชระ ศรีโสภา Wachara Srisopa completed early
15 วิรัช อินทโส Virat intaso completed early
16 วิไลวรรณ ไกรสร Wilaiwan Kraisorn completed early
17 ศักดิ์สกาว เกตุแก้ว Saksakaow K. completed early
18 สมคิด เหล่าหงส์วิจิตร Somkid L. completed early
19 สมพงษ์ ยมภา Sompong Yommapa completed early
20 สายพิณ ยมภา Saipin yommapa completed early
21 สุคนฑา อุบลเขียว SUKHONTA completed early
22 สุภาวดี กอจุน early
รุ่น 4 ชม.
1 กรดนัย ประทีปชัยบูรณ์ กรดนัย completed early
2 กษมา เครือเนียม TONKASAMA completed early
3 เกษม ตันติวุฒิพงค์ early
4 จรัญ ก้วนเผ่า early
5 ฉวีวรรณ กาญจนทิตต์ AIR CYCLE completed early
6 ชยันต์ สุขสวัสดิ์ A.CYCLE completed early
7 ชัยนาถ เทือกสุบรรณ CHAINART T. completed early
8 ชาตรี กระแจ่ม Chatree K. completed
9 ชุมพล ศิริรักษ์ Chumphon Sirirak completed early
10 ณัฐพงษ์ วุฒิกระพัน Moo completed early
11 ทนงศักดิ์ ทองไชย MEAW completed early
12 ประพจน์ จู่เซ่งเจริญ Prapot completed early
13 พูนพิพัฒน์ ว่องทิพากร N.Poonpiphat completed early
14 ไพฑูรย์ ศุภรานนท์ PEANG CYCLE completed early
15 ยุพิน ก้วนเผ่า early
16 รัฐกล คัคโนภาส DAN CYCLE completed early
17 รัตน เย็นเศรณี RAT CYCLE completed early
18 รุ่งโรจน์ กาญจนทิตต์ ROJ CYCLE completed early
19 เรืองกาญจน์ แก่นแก้ว RUANGKARN K. completed early
20 เศรษฐนันท์ มุสิกเกษม TATA HATYAI completed early
21 สงวน แก้วสุกใส Sanguansak completed early
22 สนั่น เสือพยัคฆ์ SANAN S. completed early
23 สมโชค ลือขจร Dang completed early
24 สาทิศ ภู่พันธ์ตระกูล PELE completed early
25 สาริษฐ์ สาตร์ไพศาล ดำ ดอทคอม completed early
26 สิรัตน์ สัตยานุรักษ์วงศ์ NO CYCLE completed early
27 สุกัลญา จู่เซ่งเจริญ Sukanya completed early
28 สุเกียรติ ตันตระกาลสกุล K.TAN BIKE completed early
29 สุทธิพงศ์ โหดหมาน SUTTIPONG HODMARN completed early
30 สุธรรม จิตต์ศิริ THAM CYCLE completed early
31 อติศัย ถิรภาคย์กุล TAR CYCLE completed early
32 อภิชาต ภานุรัตน์ Aphichat completed early
33 อมรเทพ ขุนราษฎร์ O.CYCLE completed early
รุ่น 5 ชม.
1 Aubdurol lahlee Aubdurol lahlee completed early
2 Chanawas Thongprasan C Thongprasan completed early
3 Dollah busaman Dollah busaman completed early
4 Kittisak Rakthai Kittisak Rakthai completed
5 Manikumar Subramanian Enigma
6 Pramote Kaewmanee PRAMOTE K. completed early
7 Ramayah Karuppan
8 Saowapha Inthasara Saowapha I. completed early
9 Theiruselvan Ramadu
10 Wirot enyapnud Wirot enyapnud completed early
11 กระจ่าง ชูชื่น Krajang Ch. completed
12 ก้องเกียรติ์ พรสุวรรณกุล Bill Kongkiat completed
13 กัมปนาท ธรรมโชติ kampanat T. completed
14 กำบุญ เตชะพัฒนากร Kambun Techa completed
15 กิตติศักดิ์ พลไทย KITTISAK POLTHAI completed early
16 คชา กลิ่นจันทร์ Chang completed
17 คมสัน แก้วทอง Komsan Kaewthong completed early
18 คล่อง สุขวงศ์มนตรี Klong completed early
19 คำรณ มธุรพฤกษ์ early
20 จ.ส.อ.สวัสดิ์ สุวรรณชัย early
21 จงจิตร เศรษฐณรินทร์ Jongjit completed early
22 จรัญ ขวัญปาน Jarun Khwanpan completed early
23 จวงจันทร์ สุวรรณชัย early
24 เจษฎา ล้วนมณี Jadsada_Jad completed early
25 ชลสิน กิทองมาก Conlasin K. completed
26 ชาญศักดิ์ หาญยุทธประสิทธิ์ ชาญศักดิ์ completed
27 โชคดี เขื่อนสุวรรณ Chokdee early
28 ทวนทอง. ธนนิมิตร Thuanthong. T. completed
29 ทิวา วัชรพันธุ์ W.TIVA completed early
30 ธงชัย หนูในนา completed early
31 ธรรมกฤช เตชะอนันต์ตระกูล Thammakrid T. completed
32 ธีรภัทร์ คงตุก completed
33 นรมน ฉุดฉัตรแก้ว Naramon Ch. completed
34 บัญชา  สินประเสริฐ Audax 2528 Bancha completed
35 ประดิษฐ์ ชัยมงคลานนท์ Pradit chai completed
36 ประยุทธ พฤกษ์ภัทรานนต์ Yuth - Prayuth completed early
37 ประวัติ คงสุข Prawat kongsuk completed early
38 ปรีชา แสงนวลนิ่ม Kai - Precha completed early
39 ป้องภูมิ สหวรรณ์ Pongphum sahawan completed early
40 ปัญญา ประวาระณา PANYA PRAVARANA completed
41 ปิยวัฒน์ ธนาพันธ์ประเสริฐ Piyawat completed early
42 ปิยะเนตร เครือทอง Piyanate completed early
43 ปุณณสิน วชิรแพทย์ Punnasin Wachi completed
44 พงศธร บุณยสุขานนท์ Pongton B. completed
45 พสิษฐ์ บุณยสุขานนท์ Pasisth B. completed
46 พุฒินันท์  พรกิตติวัฒนกุล Audax  Putthinan completed
47 ไพโรจน์ รักษ์วงค์ Pairot Wong completed early
48 ไพศาล อาทรกิจ PPaiLoveForBike completed
49 มงคลชัย หาทรัพย์ MONGKOLCHAI H. completed early
50 โมทนา เลขะกุล completed
51 ไมตรี พรหมเรือง “Maithree P. 2019” completed
52 ระนอง พลรัตน์ Pong - Bike completed early
53 รังสรรค์ ภูรยานนทชัย Dr.Hai completed
54 รัตนวดี ศรีจำเริญ 3MSrichamron completed
55 รุจิรา สิบปรุ KOB completed
56 ลัทธกิจ บุญลักษณานุสรณ์ ลัทธกิจ completed
57 วงศ์พร ถาวรกาญจน์ WONG.T early
58 วรเทพ วริศรานุพงษ์ KEAW (KITO) completed
59 วรนันทร์  เจียรเสริมสุข Audax COA 12325 completed
60 วรากร ฉุดฉัตรแก้ว Warakorn Ch. completed
61 วราวุธ สรรพพันธ์ WARAWOOT SUPAPAN completed
62 วัณโณ บุญวงศ์ Vanno B. completed
63 วิชัย พรมมา Wichai EL completed early
64 วิโชค เส้งเซ่ง Wichoke Sengseng completed early
65 วิรัช จิตราวุธ Wirat completed early
66 วิรัตน์ อินทรชนะ Wirat Intrarachana completed early
67 วิสัน พรหมมารักษ์ WISAN PROMMARAK completed early
68 วีระชัย แซ่จิ๋ว S.WEERACHAI completed early
69 วุฒิภณ หนูเพชร iNukeNick completed
70 ศรากร มัทหมูหมาท sarakorn completed early
71 ศศิประภา จิตราวุธ Sasiprapar completed early
72 ศุภกร พรหมบรรจง Supakorn P. completed
73 สมคิด เถาราม Somkid Th. completed
74 สมโชค ลือภพ Somchoke L. completed early
75 สหัส หมินสัน Sahat - hat completed early
76 สามารถ เจริญฉิม Samart completed early
77 สำราญ เจริญศรี Samran Charean completed early
78 สุจิตรา คชพลายุกต์ เจี๊ยบ สุจิตรา completed early
79 สุตา พงษ์ธรรมรักษ์ SUTA completed early
80 สุธรรม แซ่เลี่ยง @ Konks_ss completed
81 สุนีรัตน์ อนุเสถียร MU - DANG completed early
82 สุวรรณี วริศรานุพงษ์ YIN completed
83 สุวิทย์ แซ่ลิ่ว Suwit Saelew completed
84 เสถียรพงษ์ ลือชา Sathianpong L. completed
85 โสภา หวังดี SOPHA completed
86 อมร อินยอด Amorn completed
87 อมเรศ ก้าวสัมพันธ์ Amaret kao completed
88 อวยพร บุญวงศ์ APPEL completed early
89 อัจฉรา. โรจน์อนุสรณ์ ACHARA completed
90 อุดมศักดิ์ กลิ่นจันทร์ Neng completed
91 อุไรรัตน์ จันหนู urairat completed early
92 เอกชัย นิลพรม Eakachai Nin. completed
93 เอกนรากร เตชะภาคินสกุล Akenarakorn T. completed
94 เอกพันธ์ หนูชัยแก้ว Ekkaphan N. completed
รวม 149 คน


ปล. การใชัรถใชัถนนทุกประเภทมีอันตราย ทุกคนที่ใช้ถนนร่วมกันต้องไม่ประมาท และเอื้อเฟื้อต่อกันทุกเวลา

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสมัครใจที่จะร่วมกิจกรรมนี้ และยินดีที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายด้วยตนเอง โดยจะไม่เรียกร้องใดๆ จากผู้จัด หรือ ผู้ร่วมกิจกรรมด้วยกันในทุกกรณี และยินดีที่จะให้ผู้จัดนำภาพถ่ายเผยแพร่สู่สาธารณะ                

   ของรางวัล สมัครเร็ว เออรี่เบิร์ด ทิกเก็ต เพียง 10 ชม. เต็ม 100 คน ขอบคุณมาก ๆ ครับ
Fast Rewards, Early Bird Tickets, only 10 hours, full 100 people.


วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ปั่นปันบุญ ธันวาคม ๒๕๖๑

แรงกาย และแรงใจที่ทุกท่านได้ทุ่มเทให้กับภาระกิจครั้งนี้...ขอให้ทุกท่านมีความเจริญด้วยสุข เจริญด้วยพลานามัย คิดหวังสิ่งใดที่เป็นสิ่งดีงามเป็นเรื่องมงคล...ก็ขอให้ท่านได้สมดังความปรารถนาทุกประการ ครับ


Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563