สารบัญ

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ระบบจอดจักรยานที่ลานพระพุทธมงคลมหาราช หาดใหญ่

นักปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นคนไทยและต่างชาติ
ได้ใช้สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นที่ออกกำลังกายทุกวัน
โดยเฉพาะเวลาเช้า 06.00น.- 09.00น. และเวลา 15.00น.-19.00น. 


 ออกแบบและเขียนแบบโดย คุณสาโรจน์ พลเพชร

      
เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่                                                                
1 ชื่อโครงการ
ที่จอดจักรยานเพื่อชุมชน หน้าลานพระพุทธมงคลมหาราช สวนสาธารณะนครหาดใหญ่

2. ประเภทโครงการ
โครงการใหม่  (โครงการนำร่องที่จอดจักรยานเพื่อชุมชน)                                                                                                                                         

3. หลักการและเหตุผล
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามากกว่า 5ปีแล้วที่มีนักปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นคนไทยและต่างชาติได้ใช้สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นที่ออกกำลังกายทุกวันโดยเฉพาะเวลาเช้า 06.00น.- 09.00น. และเวลา 15.00น.-19.00น. จะมีผู้ใช้จักรยานจำนวนมากขึ้นมาปั่นจักรยานออกกำลังกาย แต่ในขณะเดียวกันผู้ใช้จักรยานต้องจอดจักรยานกันเองอย่างไม่เป็นระเบียบและปลอดภัยต่อรถจักรยานเองและรถยนต์ทั่วไปที่มีโอกาสถอยรถมาเฉี่ยว-ชน-หรือทับ จักรยานอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
ทางเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ เล็งเห็นแล้วว่าการที่จะส่งเสริมให้มีการใช้จักรยานให้กว้างขวางมากขึ้นนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอำนวยความสะดวกในการใช้จักรยาน และที่จอดจักรยาน จึงมีความสำคัญมาก เพราะฉะนั้นการจัดให้มีที่จอดจักรยาน ณ ลานพระพุทธมงคลมหาราช ย่อมได้ประโยชน์ต่อผู้ใช้จักรยานโดยตรง และยังก่อประโยชน์ต่อสังคมในทางอ้อมได้อย่างแน่นอน

4. วัตถุประสงค์
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้จักรยานที่เข้ามาภายในสวนสาธารณะฯ
เพื่อทดแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว หรือจักรยานยนต์ในบางกรณี
เพื่อประหยัดพื้นที่จอดรถยนต์ส่วนตัว และจักรยานยนต์
เพื่อแก้ปัญหาจราจรติดขัด
เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และการออกกำลังกาย ของชุมชน
เพื่อสุขภาวะที่ดีแก่ครอบครัว และชุมชน

5. กลุ่มเป้าหมาย
     ผู้ใช้จักรยานเพื่อการออกกำลังกาย(กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีจำนวนมาก) และเยาวชนผู้ใช้จักรยานหน้าใหม่ที่สนใจการใช้
    รถจักรยานในการออกกำลังกาย

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีความเป็นระเบียบ สวยงาม ในการจอดจักรยาน
2. เพิ่มพื้นที่ถนนและที่จอดรถยนต์ส่วนตัว
3. มีการออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นในชุมชน

7. วิธีการ
     เทศบาลนครหาดใหญ่เป็นผู้จัดสร้าง เครือข่ายจักรยานฯจะเป็นที่ปรึกษาในการวางตำแหน่งที่จะติดตั้ง , ทำหน้าที่เชิญชวนชาวจักรยานมาช่วยกันดูแลรักษา เช่นทาสีใหม่เมื่อเกิดการชำรุด และรณรงค์ให้มีการใช้จักรยานให้มากขึ้น. 

8. สถานที่เข้าร่วมโครงการ
    สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

9. ผู้เสนอโครงการ
    นายอาคเณย์ ปัญจเทพ
    เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่  
    เลขที่ 51/8 ถนนชลธารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  โทร. 08-9876-6697 โทรสาร 0 7435 6615 

10 ที่ปรึกษาโครงการ
     นายสาโรจน์ พลเพชร

                                                                            ลงชื่อ ............................................
                                                                           ( นาย อาคเณย์  ปัญจเทพ )
                                                                                   ผู้เสนอโครงการวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

โครงการที่จอดจักรยานเพื่อชุมชนหาดใหญ่


มิติใหม่ของนครหาดใหญ่
เหล่านี้คือภาพรวมที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้ในพริบตา อาจต้องใช้เวลาอีกนานในการปรับสภาพ ซึ่งถ้าไม่มีการเริ่มทำในวันนี้....เวลาแห่งความสำเร็จก็จะยืดออกไปเรื่อยๆ..
 ออกแบบและเขียนแบบโดย คุณสาโรจน์ พลเพชร
1 ชื่อโครงการ
“ที่จอดจักรยานเพื่อชุมชน”

2. ประเภทโครงการ
โครงการใหม่  (โครงการนำร่องที่จอดจักรยานเพื่อชุมชน)                                                                                                                                         

3. หลักการและเหตุผล
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า การเดินทาง-ขนส่ง ขนาดเบามีประโยชน์มากมายสำหรับชุมชนเมือง และการเดินทางด้วยรถจักรยานก็เป็นการเดินทางระยะใกล้ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก นอกจากนี้ยังได้“การออกกำลังกาย” ไปในคราวเดียวกันและผลที่ได้ตามมาจากการใช้จักรยานนั้นมีมากมายกว่าที่ประชาชนทั่วไปจะคิดถึงและเป็นความรู้ที่สังคม,ชุมชนควรจะรับรู้ โดยทั่วกัน
ทางเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ เล็งเห็นแล้วว่าการที่จะส่งเสริมให้มีการใช้จักรยานให้กว้างขวางมากขึ้นนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอำนวยความสะดวกในการใช้จักรยาน และ”ที่จอดจักรยาน” ซึ่งมีความสำคัญอันดับแรกมากกว่าช่องทางเฉพาะจักรยาน(Bike Lane) ที่หลายๆชุมชนกำลังเรียกร้อง เหตุว่าหากไม่มีที่จอดจักรยานอย่างปลอดภัยแล้วก็ยากที่จะมีใครนำจักรยานออกมาใช้งาน นอกจากใช้ออกกำลังกายในตอนเช้าหรือเย็นเท่านั้น เพราะฉะนั้นการจัดให้มีที่จอดจักรยานตามสถานที่ต่างๆนั้น ย่อมได้ประโยชน์ต่อผู้ใช้จักรยานโดยตรง และยังก่อประโยชน์ต่อสังคมในทางอ้อมได้อย่างแน่นอน
เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ จึงมีความคิดใหม่ ที่จะส่งเสริม จูงใจให้ชุมชนใช้จักรยานให้มากขึ้น โดยได้เชิญชวนบริษัท ห้าง ร้าน ได้จัดสร้างที่จอดรถจักรยานเพื่อชุมชน ตามห้างสรรพสินค้า และสถานที่สำคัญดังกล่าว เพื่อสร้างวัฒนธรรมจักรยานในชุมชน

4. วัตถุประสงค์
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้จักรยานที่เข้ามาใช้บริการ
เพื่อทดแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว หรือจักรยานยนต์ในบางกรณี
เพื่อประหยัดพื้นที่จอดรถยนต์ส่วนตัว และจักรยานยนต์
เพื่อแก้ปัญหาจราจรติดขัด
เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และการออกกำลังกาย ของชุมชน
เพื่อสุขภาวะที่ดีแก่ครอบครัว และชุมชน5. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ใช้จักรยานเพื่อการออกกำลังกายซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใหญ่มาก , ผู้ใช้จักรยานเป็นพาหนะประจำวันอยู่แล้ว และเยาวชนผู้ใช้จักรยานหน้าใหม่ที่สนใจการใช้รถจักรยานในการเดินทางในชุมชนเมืองหาดใหญ่

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีการใช้จักรยานเป็นพาหนะ ในภารกิจประจำวัน เพิ่มมากขึ้น
2. พื้นที่ถนนและที่จอดรถยนต์ส่วนตัวจะมีเพิ่มมากขึ้น
3. มีการออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นในชุมชน
4.ลดการใช้รถจักรยานยนต์ , ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยพาหนะชนิดอื่น , ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นการประหยัดเงินและประหยัดทรัพยากรให้กับสังคมและประเทศชาติได้ในที่สุด

7. วิธีการ
    เทศบาล , สถานประกอบการ หรือ สถานศึกษาเป็นผู้จัดสร้าง เครือข่ายจักรยานฯจะเป็นที่ปรึกษาในการวางตำแหน่งที่จะติดตั้งที่จอดจักรยาน และรณรงค์ให้มีการใช้จักรยานให้มากขึ้น

8. สถานที่เข้าร่วมโครงการ
เทศบาล , ห้างสรรพสินค้า และสถานศึกษา

9. ผู้เสนอโครงการ
 เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่  
เลขที่ 51/8 ถนนชลธารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  โทร. 08-9876-6697 โทรสาร 0-7435-6615

10. ที่ปรึกษาโครงการ
   นายสาโรจน์ พลเพชร
11.วิธีการประเมินผลโครงการ
จำนวนของผู้ใช้จักรยานเพิ่มมากขึ้น


                                                                   ลงชื่อ ............................................
                                                                           ( นาย อาคเณย์  ปัญจเทพ )
                                                                                   ผู้เสนอโครงการ
/**************************************************************************/

"ใครๆก็รัก-หวง-ห่วง-รถจักรยาน.."

"ไม่ว่าราคาถูกหรือแพง....มันก็มีความหมายทั้งสิ้นนะครับ"
"ถึงเวลาแล้วที่เราจะมีที่จอดรถจักรยาน..."


จากภาพ-พวกเราชาวจักรยานทุกวันนี้ยังต้องรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับรถจักรยานหาย ด้วยวิธีนี้กันอยู่

[img width=592 height=500]http://img253.imageshack.us/img253/2412/o011custom.jpg[/img]

หวังว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะได้มีที่จอดจักรยานแบบมาตรฐานสากลเร็วๆนี้...

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Fly away home 10,000 Milesเป็นเรื่องราวของเอมี เด็กหญิงที่อาศัยกับแม่ที่นิวซีแลนด์ แล้วประสบอุบัติเหตุรถยนต์ เธอรอดแต่สูญเสียแม่ จึงต้องไปอาศัยอยู่กับทอมผู้เป็นพ่อที่แคนาดา ผู้ซึ่งบ้าสิ่งประดิษฐ์ บ้าโลหะ และเครื่องร่อน

จนวันหนึ่ง เมื่อรัฐบาลแคนาดามีนโยบายเปิดให้บริ

ษัทเอกชนเข้ามาด ำเนินโครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ป่าสงวน ซึ่งเป็นจุดพำนักระหว่างเส้นทางการอพยพของห่านป่า แม้การต่อต้านของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ละแวกรอบเขตป่าส งวนจะสามารถชะลอการดำเนินงานโครงการออกไปได้อีกระยะห นึ่ง แต่การก่อสร้างเบื้องต้นก่อนหน้านั้น ได้ทำให้ฝูงห่านป่าตื่นกลัว และบินหลบหนีไป หลงเหลือไว้เพียงไข่ ซึ่งเมื่อภายหลังที่ฟักเป็นตัวแล้ว ลูกห่านเหล่านี้จึงกลายเป็นลูกห่านป่าพลัดฝูง

เอมีซึ่งมีชีวิตไม่ต่างอะไรจากลูกห่านป่าพลัดฝูง ได้ลอบเอาลูกห่านป่ามาเลี้ยงไว้ เมื่อทอมรู้ความจริง เขาก็มีแนวคิดว่าลูกห่านเหล่านี้ควรจะได้บินอพยพพร้อ มฝูงตามธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้ สองพ่อลูกจึงต้องร่วมมือกันใช้เครื่องร่อนที่ประดิษฐ ์ขึ้นเอง บินนำขบวนลูกห่านอพยพสู่ดินแดนอันอบอุ่นทางตอนใต้ของ ประเทศสหรัฐอเมริกา อันเป็นที่มาของการปรับความเข้าใจระหว่างพ่อลูก ตลอดจนทำให้เอมีเติบโตขึ้น และสามารถยืนหยัดใช้ชีวิตด้วยลำแข้งของตนเอง เช่นเดียวกับฝูงลูกห่านป่าที่เรียนรู้สัญชาตญาณในการ บินอพยพ

ปัญหาคือเอมีต้องบินเอง เพราะห่านป่าคิดว่าเอมีเป็นแม่!!


กับเพลงประกอบภาพยนตร์เรียกน้ำตา: 10,000 miles


http://youtu.be/43Tz3pVb9Dg


วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

โครงการที่จอดจักรยานเพื่อชุมชนหาดใหญ่

มิติใหม่ของนครหาดใหญ่
เหล่านี้คือภาพรวมที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้ในพริบตา อาจต้องใช้เวลาอีกนานในการปรับสภาพ ซึ่งถ้าไม่มีการเริ่มทำในวันนี้....เวลาแห่งความสำเร็จก็จะยืดออกไปเรื่อยๆ..
 ออกแบบและเขียนแบบโดย คุณสาโรจน์ พลเพชร
1 ชื่อโครงการ
“ที่จอดจักรยานเพื่อชุมชน”

2. ประเภทโครงการ
โครงการใหม่  (โครงการนำร่องที่จอดจักรยานเพื่อชุมชน)                                                                                                                                         

3. หลักการและเหตุผล
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า การเดินทาง-ขนส่ง ขนาดเบามีประโยชน์มากมายสำหรับชุมชนเมือง และการเดินทางด้วยรถจักรยานก็เป็นการเดินทางระยะใกล้ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก นอกจากนี้ยังได้“การออกกำลังกาย” ไปในคราวเดียวกันและผลที่ได้ตามมาจากการใช้จักรยานนั้นมีมากมายกว่าที่ประชาชนทั่วไปจะคิดถึงและเป็นความรู้ที่สังคม,ชุมชนควรจะรับรู้ โดยทั่วกัน
ทางเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ เล็งเห็นแล้วว่าการที่จะส่งเสริมให้มีการใช้จักรยานให้กว้างขวางมากขึ้นนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอำนวยความสะดวกในการใช้จักรยาน และ”ที่จอดจักรยาน” ซึ่งมีความสำคัญอันดับแรกมากกว่าช่องทางเฉพาะจักรยาน(Bike Lane) ที่หลายๆชุมชนกำลังเรียกร้อง เหตุว่าหากไม่มีที่จอดจักรยานอย่างปลอดภัยแล้วก็ยากที่จะมีใครนำจักรยานออกมาใช้งาน นอกจากใช้ออกกำลังกายในตอนเช้าหรือเย็นเท่านั้น เพราะฉะนั้นการจัดให้มีที่จอดจักรยานตามสถานที่ต่างๆนั้น ย่อมได้ประโยชน์ต่อผู้ใช้จักรยานโดยตรง และยังก่อประโยชน์ต่อสังคมในทางอ้อมได้อย่างแน่นอน
เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ จึงมีความคิดใหม่ ที่จะส่งเสริม จูงใจให้ชุมชนใช้จักรยานให้มากขึ้น โดยได้เชิญชวนบริษัท ห้าง ร้าน ได้จัดสร้างที่จอดรถจักรยานเพื่อชุมชน ตามห้างสรรพสินค้า และสถานที่สำคัญดังกล่าว เพื่อสร้างวัฒนธรรมจักรยานในชุมชน

4. วัตถุประสงค์
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้จักรยานที่เข้ามาใช้บริการ
เพื่อทดแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว หรือจักรยานยนต์ในบางกรณี
เพื่อประหยัดพื้นที่จอดรถยนต์ส่วนตัว และจักรยานยนต์
เพื่อแก้ปัญหาจราจรติดขัด
เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และการออกกำลังกาย ของชุมชน
เพื่อสุขภาวะที่ดีแก่ครอบครัว และชุมชน5. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ใช้จักรยานเพื่อการออกกำลังกายซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใหญ่มาก , ผู้ใช้จักรยานเป็นพาหนะประจำวันอยู่แล้ว และเยาวชนผู้ใช้จักรยานหน้าใหม่ที่สนใจการใช้รถจักรยานในการเดินทางในชุมชนเมืองหาดใหญ่

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีการใช้จักรยานเป็นพาหนะ ในภารกิจประจำวัน เพิ่มมากขึ้น
2. พื้นที่ถนนและที่จอดรถยนต์ส่วนตัวจะมีเพิ่มมากขึ้น
3. มีการออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นในชุมชน
4.ลดการใช้รถจักรยานยนต์ , ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยพาหนะชนิดอื่น , ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นการประหยัดเงินและประหยัดทรัพยากรให้กับสังคมและประเทศชาติได้ในที่สุด

7. วิธีการ
    เทศบาล , สถานประกอบการ หรือ สถานศึกษาเป็นผู้จัดสร้าง เครือข่ายจักรยานฯจะเป็นที่ปรึกษาในการวางตำแหน่งที่จะติดตั้งที่จอดจักรยาน และรณรงค์ให้มีการใช้จักรยานให้มากขึ้น

8. สถานที่เข้าร่วมโครงการ
เทศบาล , ห้างสรรพสินค้า และสถานศึกษา

9. เจ้าของโครงการ
 เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่  
เลขที่ 51/8 ถนนชลธารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  โทร. 08-9876-6697 โทรสาร 0-7435-6615

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายอาคเณย์  ปัญจเทพ  

11. ที่ปรึกษาโครงการ
   นายสาโรจน์ พลเพชร

12. วิธีการประเมินผลโครงการ
จำนวนของผู้ใช้จักรยานเพิ่มมากขึ้น

                                                                   ลงชื่อ ............................................
                                                                           ( นาย อาคเณย์  ปัญจเทพ )
                                                                                   ผู้เสนอโครงการ
/**************************************************************************/

"ใครๆก็รัก-หวง-ห่วง-รถจักรยาน.."

"ไม่ว่าราคาถูกหรือแพง....มันก็มีความหมายทั้งสิ้นนะครับ"
"ถึงเวลาแล้วที่เราจะมีที่จอดรถจักรยาน..."

[img]http://img576.imageshack.us/img576/8001/o001custom.jpg[/img]

[img]http://img545.imageshack.us/img545/4314/o003custom.jpg[/img]

[img]http://img832.imageshack.us/img832/6057/o004custom.jpg[/img]

จากภาพ-พวกเราชาวจักรยานทุกวันนี้ยังต้องรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับรถจักรยานหาย ด้วยวิธีนี้กันอยู่
[img width=439 height=500]http://img530.imageshack.us/img530/7742/o010custom.jpg[/img]

[img width=592 height=500]http://img253.imageshack.us/img253/2412/o011custom.jpg[/img]

หวังว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะได้มีที่จอดจักรยานแบบมาตรฐานสากลเร็วๆนี้...

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

็Hatyai Critical Mass - CMปั่นกันเถอะเรา

วันสำคัญ...


วันศุกร์สุดท้ายของเืดือน....พบกัน....เพียงเดือนละครั้ง..


ภาพครั้งที่ผ่านมา

****************************************


CMปั่นกันเถอะเราหาดใหญ่ ครั้งที่ 3 
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555
วันนี้เสนอตอน "ปั่นไปดูที่จอดจักรยาน"

กิจกรรมนี้เป็นของทุกคน พวกเราทำเพื่อสังคมจักรยาน 
ขอบคุณที่มารวมตัวกันเพื่อทำงานชิ้นนี้
การรวมตัวของพวกเราจะเป็นพลังขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับจักรยานโดยตรง เช่น-
- ที่จอดจักรยานตามห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
- ถนนปลอดภัยสำหรับจักรยาน (ภายใต้แนวคิด แบ่งปันพื้นที่ถนน) โดยผลักดันโครงการจัดทำป้ายจราจรเตือนให้ระวังจักรยาน ป้ายสัญญาณต่างๆที่จำเป็นต่อจักรยาน..
ทั้งหมดนี้ก็ต้องใช้พวกเรา ที่จะรวมตัวกันเป็นพลังในการขับเคลื่อนเท่านั้น... 


วันนี้นอกจากปั่นรอบเมืองแล้วจุดสุดท้ายพวกเราปั่นไปดูที่จอดจักรยาน ที่ได้ทำโครงการเสนอต่อ ห้างสรรพสินค้า ไดอาน่า พวกเราทดสอบการข้ามถนนไปห้างไดอาน่า

จากการทดสอบครั้งนี้ เวลา 9.30น.เดินทางไปห้างไดอาน่า ได้สะดวกมาก พื้นที่ที่จะติดตั้งที่จอดจักรยานก็กว้างพอเหมาะพอดี และมีกล้องวงจรปิด2ตัว แต่หากว่าจุดนี้ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้างฯ ก็คงต้องไปใช้ที่ลานกลางแจ้ง(ที่เดียวกับจักรยานยนต์) คงวางไว้ติดกับ รปภ.


บริเวณที่เห็นว่าเหมาะสมอยู่บริเวณหน้าห้างฯ ทั้งมุมซ้ายและขวาของห้าง

แบบสร้างที่นำให้ห้างพิจารณาต้องการชมภาพกิจกรรมช่วงบ่าย(ดนตรีข้างสวน) คลิกที่นี่


ขอบคุณสมาชิกที่มาร่วมปั่นทุกคน...ทุกวัย..

ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่จะรวบรวม-ร่วมใจ กันมาปั่นจักรยาน ทุกคนต้องแบ่งเวลาจากครอบครัวมาปั่น....เพื่อรณรงค์การใช้จักรยาน..พวกเรามีเป้าหมายอันเดียวกันก็คือ "เพิ่มจำนวนผู้ใช้จักรยานให้มากขึ้น ทั้งปั่นเพื่อออกกำลังกาย เพื่อใช้เป็นพาหนะ เมื่อพวกเรารวมตัวกันได้มากๆ...มากพอที่จะมีพลังในการขับเคลื่อนระบบจักรยาน ซึ่งเป็นระบบขนส่งขนาดเบา ให้มีความเจริญรุดหน้า เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย เพราะยุคนี้พื้นที่ถนนน้อยลงไปมากเมื่อเทียบกับจำนวนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น และนอกจากการที่เราใช้จักรยานในภารกิจที่เหมาะกับตนเองแล้ว และยังได้ออกกำลังกายไปในตัวไปพร้อมกัน"
แก้ไขข้อความ

ต้องการชมภาพกิจกรรมช่วงบ่าย(ดนตรีข้างสวน) คลิกที่นี่
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ปั่นรณรงค์การใช้จักรยานเป็นพาหนะ


เดือนนี้ ตรงกับวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555
รวมใจกันมาทำงานจักรยาน เพื่อพลักดันที่จอดจักรยานเพื่อชุมชน..

ประกาศขออาสาสมัคร


- ตำแหน่ง ที่ปรึกษาโครงการ
- เพื่อทำงานในโครงการ ที่จอดจักรยานเพื่อชุมชน
- คุณสมบัติ เคยปั่นจักรยานในเมือง , ไม่จำกัดเพศ , อายุ 30 ปีขึ้นไป
- สนใจกรุณาติดต่อ hatyaicycling@gmail.com หรือ 08-9876-6697

(ขอบคุณเพื่อนๆหลายคนที่ช่วยกันส่งภาพตัวอย่างมาให้)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
                                                                
                                                               เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่
1 ชื่อโครงการ
ที่จอดจักรยานเพื่อชุมชน

2. ประเภทโครงการ
โครงการใหม่(โครงการนำร่องที่จอดจักรยานเพื่อชุมชน)                                                                                                                                         

3. หลักการและเหตุผล
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า การเดินทาง-ขนส่ง ขนาดเบามีประโยชน์มากมายสำหรับชุมชนเมือง และการเดินทางด้วยรถจักรยานก็เป็นการเดินทางระยะใกล้ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก นอกจากนี้ยังได้การออกกำลังกาย ไปในคราวเดียวกันและผลที่ได้ตามมาจากการใช้จักรยานนั้นมีมากมายกว่าที่ประชาชนทั่วไปจะคิดถึงและเป็นความรู้ที่สังคม,ชุมชนควรจะรับรู้ โดยทั่วกัน
ทางเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ เล็งเห็นแล้วว่าการที่จะส่งเสริมให้มีการใช้จักรยานให้กว้างขวางมากขึ้นนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอำนวยความสะดวกในการใช้จักรยาน และที่จอดจักรยาน ซึ่งมีความสำคัญอันดับแรกมากกว่าช่องทางเฉพาะจักรยาน(Bike Lane) ที่หลายๆชุมชนกำลังเรียกร้อง เหตุว่าหากไม่มีที่จอดจักรยานอย่างปลอดภัยแล้วก็ยากที่จะมีใครนำจักรยานออกมาใช้งาน นอกจากใช้ออกกำลังกายในตอนเช้าหรือเย็นเท่านั้น เพราะฉะนั้นการจัดให้มีที่จอดจักรยานตามสถานที่ต่างๆนั้น ย่อมได้ประโยชน์ต่อผู้ใช้จักรยานโดยตรง และยังก่อประโยชน์ต่อสังคมในทางอ้อมได้อย่างแน่นอน
เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ จึงมีความคิดใหม่ ที่จะส่งเสริม จูงใจให้ชุมชนใช้จักรยานให้มากขึ้น โดยได้เชิญชวนบริษัท ห้าง ร้าน ได้จัดสร้างที่จอดรถจักรยานเพื่อชุมชน ตามห้างสรรพสินค้า และสถานที่สำคัญดังกล่าว เพื่อสร้างวัฒนธรรมจักรยานในชุมชน

4. วัตถุประสงค์
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้จักรยานที่เข้ามาใช้บริการ
เพื่อทดแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว หรือจักรยานยนต์ในบางกรณี
เพื่อประหยัดพื้นที่จอดรถยนต์ส่วนตัว และจักรยานยนต์
เพื่อแก้ปัญหาจราจรติดขัด
เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และการออกกำลังกาย ของชุมชน
เพื่อสุขภาวะที่ดีแก่ครอบครัว และชุมชน5. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ใช้จักรยานเพื่อการออกกำลังกายซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใหญ่มาก , ผู้ใช้จักรยานเป็นพาหนะประจำวันอยู่แล้ว และเยาวชนผู้ใช้จักรยานหน้าใหม่ที่สนใจการใช้รถจักรยานในการเดินทางในชุมชนเมืองหาดใหญ่

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีการใช้จักรยานเป็นพาหนะ ในภารกิจประจำวัน เพิ่มมากขึ้น
2. พื้นที่ถนนและที่จอดรถยนต์ส่วนตัวจะมีเพิ่มมากขึ้น
3. มีการออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นในชุมชน
4.ลดการใช้รถจักรยานยนต์ , ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยพาหนะชนิดอื่น , ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นการประหยัดเงินและประหยัดทรัพยากรให้กับสังคมและประเทศชาติได้ในที่สุด

7. วิธีการ
    เทศบาล , สถานประกอบการ หรือ สถานศึกษาเป็นผู้จัดสร้าง เครือข่ายจักรยานฯจะเป็นที่ปรึกษาในการวางตำแหน่งที่จะติดตั้งที่จอดจักรยาน และรณรงค์ให้มีการใช้จักรยานให้มากขึ้น

8. สถานที่เข้าร่วมโครงการ
เทศบาล , ห้างสรรพสินค้า และสถานศึกษา

9. เจ้าของโครงการ
 เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่  
เลขที่ 51/8 ถนนชลธารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  โทร. 08-9876-6697 โทรสาร 0-7435-6615

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายอาคเณย์  ปัญจเทพ  

11. ที่ปรึกษาโครงการ
   นายสาโรจน์ พลเพชร

12. วิธีการประเมินผลโครงการ
จำนวนของผู้ใช้จักรยานเพิ่มมากขึ้น

                                                                   ลงชื่อ ............................................
                                                                           ( นาย อาคเณย์  ปัญจเทพ )
                                                                                  หัวหน้าโครงการ     

            

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563