สารบัญ

วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557

ปั่นจักรยานได้กุศล-ปั่นปันน้ำใจ ครั้งที่ 3


ขอบคุณสถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ คลื่น 88 เมกฯ ที่จัดทำสื่อดีๆสวยๆมาให้ขอบคุณร้าน tu centre ใต้ cafet ม.อ.หาดใหญ่ ออกแบบสื่อ


                                                 (รับสมัครเพียง 400 ท่านเท่านั้น)

                                                                         เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่
                                                      ร่วมกับ
                              สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
                 ร่วมกันจัดกิจกรรม ชวนปั่น-ปันน้ำใจ (Charity Ride By heart)
                  (เป็นการปั่นจักรยานเพื่อชมธรรมชาติ-สัมผัสวิถีชุมชน-ออกกำลังกายและได้กุศล)

หลักการและเหตุผล
    เนื่องด้วยเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ ได้จัดทำโครงการซ่อมจักรยานและใส่หมวกให้น้อง มาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน โครงการดังกล่าวได้มีการจัดทำโครงการนี้มาแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งสิ้น 14 ครั้ง 
จากการดำเนินงานที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีมาก ทำให้มีโรงเรียนที่จะขอเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระดมทุนจัดหารายได้เข้าเครือข่ายฯเพื่อให้โครงการนี้บรรลุเป้าหมาย เป็นไปตามเจตจำนงที่ตั้งเอาไว้   

วัตถุประสงค์
1.จัดหารายได้ เพื่อโครงการซ่อมจักรยานและใส่หมวกให้น้อง
2.เพื่อปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมการใช้จักรยานในทุกภารกิจ
3.เพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
4.เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้จักรยาน

ชื่อกิจกรรม 
ปั่น-ปันน้ำใจ ครั้งที่ 3 ตอน แรลลี่ตะลุยหินเกลี้ยง

สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ บริเวณ อ่างเก็บน้ำฝั่งตะวันออก(สถานที่ตักบาตร)

 ระยะเวลาจัดกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557   กิจกรรมเริ่มเวลา 6.00 น.เสร็จสิ้นกิจกรรม เวลา 12.00 น.

ที่ปรึกษาโครงการ
1.นายบัญชร วิเชียรศรี ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
2.นางสาวมยุรี ศรีประพันธ์ ผู้ควบคุมรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
3.นายเรวัติ อังศุธร ผู้จัดการโครงการ เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่
4.นางมณีรัตน์ บุญเต็ม ผู้ประสานงาน อ.นาหม่อม และ อบต.ท่าข้าม

วิธีการดำเนินงาน
 กิจกรรมแบ่งเป็น 3 ส่วน
1.กิจกรรมปั่นจักรยาน ปั่นจักรยานชมธรรมชาติรอบเขาคอหงส์ , ต.ท่าข้าม จักรยานเข้าร่วมได้ทุกประเภท ด้วยการซื้อบัตรการกุศล ราคา 200 บาทต่อ 1 ใบ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ
1.1 กลุ่ม A จักรยานทุกประเภทเข้าร่วมได้ (เด็กต้องมากับของผู้ปกครอง) เป็นระยะทาง ประมาณ 30 กม.ทางเรียบมีเนินระยะทาง เพียง 300 เมตร 1 จุด(เนินมนัส)
1.2 กลุ่ม B “ปั่นวัดใจ VIP” ไม่จำกัดอายุ,เพศ (เด็กต้องมากับของผู้ปกครอง) จักรยานทุกประเภทสามารถเข้าร่วมได้ เส้นทาง  รอบอ่างน้ำ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากเวลา 9.00 น. ถึง 10.00 น. ไม่มีการจับเวลา หรือ นับจำนวนรอบ จอดแวะพักได้ตามต้องการ                                          
2.กิจกรรมเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ ในโครงการถนนปลอดภัยสำหรับจักรยาน และกิจกรรมซ่อมจักรยานให้น้อง
2.1 แจกเอกสารแผ่นพับ
2.2 เอกสารการรณรงค์การใช้จักรยาน
2.3 จำหน่ายเสื้อเครือข่ายฯ
2.4 เวทีร่วมแสดงความคิดเห็น เรื่องเมืองจักรยาน, ถนนที่เป็นมิตรกับจักรยาน และที่จอดจักรยาน
2.5 ร้านค้าจำหน่ายอุปกรณ์เพื่อการปั่นจักรยานราคาพิเศษ
3.กิจกรรมเสริม
3.1 การเล่นเกมส์ หา RCที่วัดหินเกลี้ยง และเกมส์ต่างๆ จำนวน 3 เกมส์ ที่วัดหินเกลี้ยง

ของที่ระลึก
สายรัดข้อมือสีสวยงาม เมื่อซื้อบัตรราคา 200 บาท (รับที่หน้างาน) จำนวน 400 ท่านแรกเท่านั้น 

สวัสดิการอาหาร
อาหารเช้า, อาหารเที่ยง,น้ำดื่ม
น้ำดื่ม ที่จุดเริ่มต้น-สิ้นสุด และ ระหว่างทาง 2 จุด ของเส้นทางปั่น กลุ่ม A จำนวน 2 จุด ที่วัดหินเกลี้ยง และ เนินมนัส

กำหนดการ
6.00 น.มาพร้อมกันที่ บริเวณอ่างน้ำฝั่งตะวันออก(สถานที่ตักบาตร)  อาหารเช้า ก่อนปั่น
6.30 น.เริ่มลงทะเบียน และ แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
7.30 น. ประธานกล่าวต้อนรับ เปิดงาน และปล่อยตัวกลุ่ม A ระยะ 30 กม.
9.00 น.ปล่อยตัวกลุ่ม B “ปั่นวัดใจVIP” ปั่นรอบอ่างน้ำ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง (ใช้จักรยานได้ทุกประเภท)
11.00 น.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทะยอยเข้าเส้นชัย  เริ่มการรวบรวมคะแนน , มีเครื่องดื่มเย็นๆหวานๆต้อนรับ , ชมภาพกิจกรรมต่างๆของเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ที่ผ่านมาในรอบ 3 ปี
11.30น .เริ่มจับของรางวัล
11.30 น. อาหารเที่ยง,ตัวแทนคณะผู้จัดงานสถานีวิทยุฯ กล่าวขอบคุณผู้ร่วมฯ และปิดงาน เสร็จสิ้นกิจกรรม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.เงินรายได้จากการขายบัตรหลังจากหักค่าใช้จ่ายตามจริงแล้ว นำเข้าสู่กองทุนเครื่อข่ายจักรยานหาดใหญ่ โดยการเผยแพร่รายรับรายจ่ายผ่านทางเวปฯ www.hatyaicycling.blogspot.com และhttp://www.facebook.com/hatyaicycling
2.ผู้ใช้จักรยานได้มีการรวมกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
3.มีความตื่นตัวกับการออกกำลังกาย และเพิ่มจำนวนผู้ใช้จักรยานเป็นพาหนะเดินทางระยะใกล้
4.มีผู้ใช้จักรยานในชุมชนเพิ่มมากขึ้น

เจ้าของโครงการ
เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ โทรฯ 08-9876-6697

ผู้ประสานงานโครงการ
นายอาคเณย์ ปัญจเทพ 08-9876-6697

ฝ่ายจัดเก็บรายได้
อรอนงค์ กูลแก้ว,อาคเณย์ ปัญจเทพ 
ฝ่ายธุรการ
คุณอรอนงค์ กูลแก้ว,คุณปัญชิตา ไชยภักดี , คุณณัชชา มุขขันธ์ , คุณศิริอำไพ สุขชาติ , คุณอนันตญา พุทธมงคล

รถเซอร์วิส  คุณสุชาติ ฟุ้งไชยกิจ , คุณวิวัฒน์ วิทยาทันต์ , คุณสุรศักดิ์ ปัญจเทพ , ศูนย์วิทยุ นารายณ์
  
ฝ่ายกิจกรรมปั่นจักรยาน เส้นทางและควบคุมการปั่น และรักษาความปลอดภัย
นายสุชัย นทียืนยง,นายกฤษณ เจนพัฒนกุล,นายภูริพงศ์ บุณยเกียรติ ,นายชนะ บุญเอียด , นายสุรศักดิ์ ปัญจเทพ,นายสงกรานต์ มุณีแนม,ธรรมจักร นิลภักดี,กลุ่มรถจักรยานโบราณ และ ศูนย์วิทยุนารายณ์
ฝ่ายกิจกรรมเสริม ,เกมส์ และรวมคะแนน
นายอนันต์ พุทธมงคล,นายสมศักดิ์ พันธุ์สุวรรณนาคี,นายสุรินทร์ ถิ่นสูงเนิน,น้องต้นร้านซาไกไบค์ , นายกฤษณ เจนพัฒนกุล

ฝ่ายกิจกรรม เผยแพร่ความรู้เรื่องระบบจักรยาน
นายสงกรานต์ มุณีแนม , นายอาคเณย์ ปัญจเทพ , ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย , เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่

ฝ่ายสวัสดิการอาหาร เครื่องดื่ม (ระหว่างเส้นทาง กลุ่ม A จำนวน 2 จุด)
สถานีวิทยุ ม.อ.
ฝ่ายอาหาร,เครื่องดื่ม ที่จุดเริ่มต้น ,สิ้นสุด และธุรการ
พี่ใหญ่,พี่เดวิด,คุณปัญชิตา ไชยภักดี , คุณณัชชา มุขขันธ์ , คุณศิริอำไพ สุขชาติ , คุณอนันตญา พุทธมงคล , คุณอรอนงค์ กูลแก้ว ,คุณวิวัฒน์ วิทยาทันต์ ,

ฝ่ายเวที/ดำเนินรายการ
สถานีวิทยุ ม.อ. , เครือข่ายฯ

ฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
สถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ , คุณธีรณัฏฐ์ ธีรสิทธิ์ ร้าน TU.Center ม.อ. , เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่

ขอขอบคุณ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ , อบต.ท่าข้าม , ธ.แห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ ,  TCA         ห้างสยามนครินทร์ , ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ อ.นาหม่อม , Tu centre ม.อ. , โครเชท์ , AWR , หาดใหญ่เมาเท่นไบค์ ,
บ้านจักรยาน , ร้านจักรยานสวนสำราญ , ห้างไดอาน่า , ทรานส์ไทยมาเลเซีย  , มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง , บ.หาดทิพย์ , ชมรมจักรยานทุกชมรมของหาดใหญ่ - สงขลา


          (รายการกิจกรรม ตารางเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

*************************************************************************************************

*** ประกาศ ประกาศ ด่วนก็ได้ ***
- เสื้อ ซ่อมจักรยานให้น้อง รุ่นที่ 2
- แนวคิด - เข้าใจง่าย สื่อตรงไปตรงมา ราคาไม่สูง ผ้ากีฬาไม่ยับ ไม่ต้องรีด ซักได้ ส่งเสริมการใช้จักรยานในทุกภารกิจ ทีมงานช่างสามารถใส่ทำงานให้น้องได้(สีดำ)
- ราคา 200 บาท
- เปิดให้จับจองแล้ว ตั้งแต่ 5/4/2557 ถึง 11/4/2557 
-
- แจ้งชื่อ-ขนาดที่ต้องการ ทางโทรฯ(อย่างเดียว) 08-9876-6697
****** มี 3 สี ให้เลือก ขาว/เขียวอ่อน และดำ ...


ไม่มีความคิดเห็น:

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563