สารบัญ

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

งานวิจัยนวัตกรรมท้องถิ่น และเส้นทางท่องเที่ยวด้วยจักรยาน

ท่องเที่ยวด้วยจักรยาน ตำบลน้ำน้อย อ.หาดใหญ่
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เข้าเสวนา และรับฟังสรุปงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เรื่อง นวัตกรรมของชุมชนด้านต่างๆ และ เส้นทางท่องเที่ยวด้วยจักรยาน ตำบลน้ำน้อย อ.หาดใหญ่ ณ คณะศิลปศาสตร์ ม.อ หาดใหญ่ Faculty of Liberal  Arts
- งานวิจัยนี้เป็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษา ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
- โดยได้รวบรวมงานวิจัยนวัตกรรมท้องถิ่น 4 ผลงาน และเส้นทางท่องเที่ยวอีก 1 ผลงาน 
· 

ไม่มีความคิดเห็น:

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563