สารบัญ

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตรวจรายชื่อ ปั่นท่องเที่ยวคอหงส์ 8 ก.ย. 2561

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สมัครปั่นท่องเที่ยวคอหงส์ 
วันที่ 8 กันยายน 2561
      คำแนะนำ
                    1 ระยะทาง ประมาณ 20 กม. จะมีเส้นทางธรรมชาติ เป็นดินแดงอัดแน่น ระยะประมาณ 2 กม. ไปกลับ)
                    2 เหมาะกับจักรยานเสือภูเขา, ทัวร์ริ่ง, เสือหมอบควรเปลี่ยน "ยางนอก" ที่ใช้ได้กับ ทุกสภาพถนน ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
                    3 ไม่เหมาะสำหรับเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี และ ผู้เยาว์ต้องมีผู้ปกครองมาดูแลด้วยเท่านั้น
                    4 ปฏิบัติตามกฏจราจรทุกประการ ไม่มีสิทธิใด ๆ เป็นพิเศษในกิจกรรมนี้
                    5 ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำกระบอกบรรจุน้ำส่วนตัวมาใช้ (ผู้จัดเตรียม "น้ำไว้ให้เติม" อย่างเพียงพอ)
                   
                    รวมตัวกันที่ ศูนย์ประชุมฯ ตั้งแต่เวลา 6.00 น.
                    : ลงทะเบียน ร่วมฟังกติการการปั่น กิจกรรมร่วมสนุก
                    แบ่งกลุ่ม และปล่อยตัวเวลา 7.00 น.
                   
                    จุดแวะพัก
                    1. ชุมชนบ้านในไร่ : ชมสวนผลไม้ ทานอาหารแบบเบา ๆ กาแฟ ขนมพื้นบ้าน พร้อมร่วมปิ้งย่าง ปั้นขนม ฟังเรื่องราว ขนมหม่อฉี่ / ต้มสามเหลี่ยมย่าง / ขนมหัวล้านแห้ง
                    2. วิเวกธรรมสถานโตนควนจง : เส้นทางปั่นใต้ร่มเงาต้นยาง ไปยังน้ำตกเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่า
                    3. วัดควนจง (วัดภูเขาล้อม) : วัดที่มีประวัติอันเก่าแก่และเงียบสงบ
                    4. ศาลเจ้ากวนอิมอัม จุดสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิม องค์แรกของหาดใหญ่ อายุร่วมร้อยปี
                    5. ไร่กฤษฎิ์สมัย แพลนเทชั่น ชมฟาร์มเกษตรประณีต ที่ต้องเอาใจใส่ตั้งแต่เริ่มปลูกจนเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภค ชิมเมล่อนหวานชื่นใจ ได้ของฝากติดมือกลับบ้าน
                   
                    กลับมาที่ศูนย์ประชุมฯ : ลุ้นรับรางวัลและช๊อบสินค้าจักรยานและโปรโมชั่น ที่พัก ที่เที่ยวมากมายภายในงาน            


รายชื่อ วันที่ 30 สิงหาคม 2561

1. Achara Rojanusorn
2. apirak chuchaiwattana
3. komol chanarat
4. Kotchakorn Madsa-i
5. Oliver teh
6. Paryut kanjanachadtaksin
7. praphan leelahawong
8. Prayut kanjanacharthaksin
9. surachai yamtim
10. wanida yamtim
11. เกษม ตันติวุฒิพงศ์
12. เกียรติศักดิ์ รักหนูทอง
13. เฉลิม รักษ์วงค์
14. เบญจมาศ บุญพิทักษ์
15. เศรษฐนันท์ มุสิกเกษม
16. เสรี ประสมศรี
17. เอกพล ศรีสวัสดิ์
18. ไชยนันต์ เทพฉิม
19. ไซหนาบ ตามาต
20. ไพฑูรย์ ยุ่งทองคำ
21. ไพศาล เจนจารุวงศ์
22. กชพรรณ เส้งสีแดง
23. กชภัส จิระธัญเดชา
24. กนกอร มาไสว
25. กัมปนาท ธรรมโชติ
26. กาญจนา เกลาจีน
27. กิตติศักดิ์ พลไทย
28. คชา กลิ่นจันทร์
29. จรรยา เจตนสมบูรณ์
30. จรัญ ยกรัตน์
31. จำลอง รัตนพันธุ์
32. จุฬาลักณ์ บุญศัพท์
33. ชนะ บุญมณี
34. ชลวรรษ ทวีมาตย์
35. ชวกร กลิ่นจันทร์
36. ช่วง อ่อนอุไร
37. ชาคริต หมีดเส็น
38. ชาญไชย มุตตาหารัช
39. ชาญชัย สังข์ศิลชัย
40. ชุติปภา นวลเพ็ง
41. ซักการียา สะแหละ
42. ญาณาธิป สังเจียม
43. ณัฐนัย ศรีโยม
44. ณัฐพัชร์ พรหมมารักษ์
45. ดวน จินดาวงศ์
46. ทรงอร พิทยาพิพัฒน์กุล
47. ทิพวรรณ์ พัฒโน
48. ทิวา ทวีสุข
49. ธงชัย มณีรัตน์พิพัฒน์
50. ธนธัช อสัมภินวัฒน์
51. ธรรม์วิทิต ทองเสน
52. ธัญมน
53. ธิติกาญจน์ อสัมภินวัฒน์
54. ธิราวรรณ นิลสุพรรณ
55. ธีร์วศิษฐ์ สายควรเกย
56. นงลักษณ์ ดำศรี
57. นราธิป
58. นาถชนิตร กุญชรินทร์
59. นาบุญ นาวาบุญนิยม
60. นิเวศน์ ศรีอมร
61. บังอร โชคเชาว์วรรธน์
62. บัญชา ศีลบุตร
63. ปฐม บัวอินทร์
64. ประเภก เกษสุมล
65. ประสาร วรรณจันทร์
66. ประสิทธิ์ เพ็ชราการ
67. ปัณรส บรรเทาทุรามัย
68. พรเทพ ศีลบุตร
69. มงคลชัย หาทรัพย์
70. มนตรี นวลปาน
71. มัทรี กาญจนศิริราธิป
72. มารุต หะมะ
73. วัณโณ บุญวงค์
74. วัทธิกร ศรีอมร
75. วินิจ สาระวิโรจน์
76. วิรันต์โรจน์ พงษ์อักษร
77. วิศักดิ์ ลัชชานนท์
78. วิศิษฏ์ สหะวิริยะ
79. วุฒิภัทร ธรรมดี
80. ศิระพงศ์ แซ่ภู่
81. ศิริชัย เจนจารุวงศ์
82. ศุภวัฒน์ นพรัตน์
83. สถาพร แซ่ไล่
84. สมศรี แซ่หล้อ
85. สันติภาพ โพธิพงศา
86. สามารถ วิตสมิตนันทร์
87. สิติอะหยาด หมีดเส็น
88. สิริราช ศรีอมร
89. สุชาติ. วิจิตร
90. สุดใจ บัวทอง
91. สุดาวดี ศีลบุตร
92. สุทธา กลอดเพชร
93. สุทิน ด่านปรีชากุล
94. สุธรรม ขวัญกำเนิด
95. สุนิสาห์ สุกสี
96. สุภา เจนจารุวงศ์
97. สุรกิจ โสทรอดิศัย
98. อนุสิษฐ์ สังเจียม
99. อรอนงค์ กูลแก้ว
100. ออมสิน สุกสี
101. อัจฉรา เพชรธรรมพงศ์
102. อัชณลา ธิตพงษ์
103. อัมพร บุญแก้ว
104.  อุดมศักดิ์ กลิ่นจันทร์
อิสมาแอน โปติล่ะ105.
รายชื่อ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
Robert Canning .106   
            เฏ กฤติกานต์ .107
             จริญญา กฤติกานต์ .108
           จวงจันทร์ สุวรรณชัย .109
           จุฑาธิป สทิวะวงศ์ แคนนิ่ง .110   
            ทนงศักดิ์  ทองไชย .111
             ธวัชชัย เครือทอง .112
           ประทีป ศรีแก้ง .113
         ภูมิพัฒน์  บำรุงชาติ .114
         ละมอญ เครือทอง .115
          ลักษณะ รอดตระกึ .116
           วรวุฒิ  อัมโร .117
          สมพงษ์ พงษ์ธัญญะวิริยา  118
              สวัสดิ์ สุวรรณชัย .119
             ภิชาญ  ธรรมโชติ .120     
              รายชื่อ วันที่ 1 ก.ย. 2561
                 ทิพานันท์ วิวราวรณ์ 121
                บวรศักดิ์ คงเสน  122
            สุรชัย จันทร์นุ่น  123
       รายชื่อ วันที่ 2 กันยายน 2561
   124 กัญชลา ปานประดิษฐ์
   125  คมศักดิ์  สวนแสน
   126      จักร​พันธ์​ พร้อมมูล​
127     ชยพล   เจริญยิ่ง
128 ชาญชัย ทิพย์มณี
 129  พลศักดิ์ คงแก้ว
130 พศิน จันทวดี
131 พัตรา จันทวดี
132 มานะ คงสัมมา
133 รุ่งฤดี ศิริรักษ์
134 วราภรณ์. เจริญยิ่ง
135 สมพล สวนแสน
136  สัญญา จันทวดี
137  สุนิษา คงสัมมา
138  อรอุษา ชูบุรี
139  อุดมมิตร  เลิศปรัชญาสุขุม
140  อุทัย คงสุจริต
               
            รายชื่อ วันที่  3 กันยายน 2561
141  komsan kaewthong
142 patep pangsawas
143 samran jaronsee
144 sompon aisara
145 Tueanjai laosuwan
146 wuttichi thongpong
147  เฉวียง ฉื่นช่วย
148 ไกรพิชญ์ สงเดช
149  ธนกาญจน์ สงเดช
150   ระเบียบ คงสุจริต
151  อำพล  พงศ์สุวรรณ

ไม่มีความคิดเห็น:

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563