สารบัญ

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ซ่อมจักรยานและใส่หมวกฯให้น้อง ประจำปี 2556

                                                  เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่
                                                             ร่วมกับ
                              สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
                                  จัดทำโครงการ ซ่อมจักรยานและใส่หมวกฯให้น้อง ประจำปี 2556

หลักการและเหตุผล
การเดินทางจากบ้านไปสู่โรงเรียนของเด็กนักเรียนในชุมชนรอบนอกเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ มีความเหมาะสมมากที่จะใช้จักรยานเป็นพาหนะในชีวิตประจำวัน เนื่องด้วยมีพื้นที่ชุมชน และ ถนนส่วนใหญ่ไม่กว้างมากทำให้การใช้จักรยานเป็นไปได้อย่างปลอดภัย , ถนนทุกสายเป็นที่ราบแม้จักรยานทุกแบบก็สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเห็นความสำคัญของการส่งเสริม,สนับสนุนรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยการรวบรวมผู้ใช้จักรยาน และช่างอาสาในชุมชนให้ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบจักรยานให้เกิดขึ้นมาอย่างยั่งยืนและมั่นคง.

วัตถุประสงค์
1.เพื่อช่วยแก้ปัญหาในการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียน
2.เพื่อช่วยลดภาระของผู้ปกครองในการรับส่งบุตรหลาน
3.สร้างเสริมแรงจูงใจในการออกกำลังกายด้วยจักรยาน
4.เพิ่มจำนวนผู้ใช้จักรยานให้มากขึ้น
5.ปลูกฝังค่านิยมการเป็นผู้ให้และจิตอาสาให้กับเยาวชน

สถานที่จัดทำโครงการ

โรงเรียนวัดท่าช้าง ม.2 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จำนวนนักเรียน 40 คน
มีนักเรียนใช้จักรยานไป-กลับโรงเรียน 20 คน
ครูประจำการ 3 คน ครูจ้างสพป. 1 คน ผู้บริหาร 1 คน ไม่มีนักการภารโรง

ระยะเวลาของโครงการ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.00น. - 16.00น.

ภารกิจหลัก : เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่แบ่งเป็น 2 ส่วน
1.ซ่อมแซมจักรยานนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย
2.อบรมให้ความรู้ด้านการจราจร,การใช้รถจักรยานที่ถูกวิธี และกฏจราจรต่างๆ เช่นการใช้สัญญาณมือ

ภารกิจเสริม : สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
แบ่งเป็น 4 ส่วน
1.รับบริจาคจักรยานเก่าที่ไม่ใช้แล้ว มาซ่อมใหม่ เพื่อบริจาคให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน
2.รับบริจาคอุปกรณ์กีฬา และ อุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนวัดท่าช้าง
3.นำกลุ่มเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ โยน EM ball ลงสู่ลำคลอง
4.นำกลุ่มเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ ชมจุดท่องเที่ยวเด่นๆ ของตำบลท่าช้าง

  • *** ต้องการร่วมปั่นจักรยาน และมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ 08-9876-6697
"ภาพสะพานแขวน เป็นจุดหนึ่งที่พวกเราจะไปเที่ยวชม"

ไม่มีความคิดเห็น:

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563