สารบัญ

วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559

ผมเชื่อว่าหลายคนยังไม่ทราบที่มาแห่งปณิธาน ว่าทรงกล่าวไว้ ณ โอกาสใด


คำปณิธานของพระบิดาที่ดำรัสไว้ว่า

"ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ตัวท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์" 

เป็นสิ่งที่ยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ แต่ผมเชื่อว่าหลายคนยังไม่ทราบที่มาแห่งปณิธาน ว่าทรงกล่าวไว้ ณ โอกาสใด ปณิธานนี้เกิดจากที่ท่านพระบิดา ได้ส่ง น.ศ.แพทย์ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศและเขียนจดหมายเหตุแจ้งไว้ ผมจึงขอเทอดพระเกียรติพระองค์ท่านโดยการนำ จดหมายเหตุดังกล่าวมาเผยแพร่ และให้ปณิธานดังกล่าวเป็นเครื่องเตือนใจ ชาวสงขลานครินทร์ สืบไป

อำเภอปทุมวัน
กรุงเทพ
วันที่   ๑๘   กุมภาพันธ์    พุทธศักราช   ๒๔๗๑
แจ้งความมายัง นายสวัสดิ แดงสว่าง
            ด้วยข้าพเจ้าได้จัดการวางประจำที่สำหรับเดินทางของท่านในเรือเซแลนเดีย ซึ่งจะออกจาก กรุงเทพฯ ปลายเดือนมีนาคมนี้ และได้ทราบว่าผู้จัดการของบริษัทอีสต์เอเชียติคที่เดินเรือนี้ ได้จัดการลดราคาค่าโดยสาร ให้ ๒๕ เปอรเซ็นของจำนวนราคาเต็ม เพราะการที่ท่านจะออกไปเรียนนี้ เปนการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย ข้าพเจ้าขอถือโอกาสอันนี้แสดงให้ท่านเห็นว่า นอกจากข้าพเจ้าเองแล้ว ก็ยังมีผู้นิยมในการแพทย์ว่าเปนประโยชน์แห่งประเทศสยาม และแก่มนุษยชาติ ถึงกับยอมสละทรัพย์ให้เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ 
         ท่านเปนผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรง จึ่งขอวิงวอนให้แลเห็นว่า อาชีพย์ที่ท่านเลือกนี้ยกท่านขึ้นอยุ่ในหมู่ที่มีผู้เต็มใจจะเกื้อกูลและเอื้อเฟื้อ ราคาค่าโดยสารเต็มนั้นทำไมข้าพเจ้าจะให้ท่านไม่ได้ แต่ที่มีความยินดีว่าบริษัทนี้ลดราคาให้ก็เพราะรู้สึกว่า เขาทำเพราะความนิยมเลื่อมใสในกิจของเรา ฉะนั้นขอท่านได้ช่วยข้าพเจ้า
ทดแทนบุญคุณของบริษัทนี้โดยความตั้งใจจะเรียนและกลับมาทำงานเพื่อประโยชน์แห่งชนหมู่มากจริง ๆ ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเปนที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ ดังตัวอย่างที่ได้เล่ามาให้นี้
 
มหิดลไม่มีความคิดเห็น:

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563