สารบัญ

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561

สนทนาร่วมกันวันจักรยานโลก

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 - 
16.30 น. การเสวนา “หาดใหญ่...เมืองจักรยาน ทำอย่างไร ไปให้ถึงฝัน”
ผู้ร่วมเสวนา 1. ผศ.ดร.ปุณยนุช รุธิรโก ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
2. ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ผู้อำนวยการสถานบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิตัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3. นายสันติ หวังลดาภิรมย์ ตัวแทนจากชมรมจักรยานหาดใหญ่
4. นายอาคเณย์ ปัญจเทพ ตัวแทนจากเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ (HDYCG) 

ดำเนินรายการโดย : นางสาวชฎาพร ชัยขันธ์ ผอ.ฝ่ายรายการและข่าวHi Cable TV

กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
HATYAI LOVE THE EARTH
ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2561
หน่วยงานร่วมบูรณาการ : เทศบาลนครหาดใหญ่ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ สำนักงานจังหวัดสงขลา สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาค องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กำหนดการ กิจกรรม วันที่ 1-5 มิถุนายน 2561 

วันที่ 2 มิถุนายน 2561
15.00 น. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลมุ่งสู่...
สถานศึกษาสะอาด ผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง 7 แห่ง และ ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเซนทรัลเฟสติวัล 

ประกวดชุดแต่งกายทำมาจากขยะทุกประเภททดสอบน้ำ จาก กปภ.
ไม่มีความคิดเห็น:

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563