สารบัญ

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครปั่นจักรยานครอสคันทรี #1 วนอุทยานควนเขาวัง

ถ้วยรางวัล 2 ถ้วย รางวัล อายุสูงสุด และ อายุน้อยสุด เท่านั้น
เหรียญรางวัล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว (เฉพาะที่สมัครภายในกำหนดเวลา)

ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครปั่นจักรยานครอสคันทรี #1 วนอุทยานควนเขาวัง
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
เรียงรายชื่อตามรุ่น และตามตัวอักษร

รุ่น A 30 KM ชาย จำนวน 65คน
ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ สกุล สถานะ BIB
1 18/1/2562 กัมปนาท อุปถัมภ์ completed A001
2 19/1/2562 กิตติคุณ จีราพันธ์ completed A002
3 15/1/2562 กิตติพงศ์  วงศ์เทพ completed A003
4 17/1/2562 กิตติพศ หมานหมัด completed A004
5 19/1/2562 ขนิษฐ์์​ พันธ์เดช completed A005
6 18/1/2562 คชา กลิ่นจันทร์ completed A006
7 29/1/2562 คอลี อีซอมูซอ completed A007
8 18/1/2562 จิตรกร โชโต completed A008
9 20/1/2562 จุมพล หัดกาเจ completed A009
10 15/1/2562 เจริญ แก้วพิบูลย์ completed A010
11 20/1/2562 ชยันต์ สุขสวัสดิ์ completed A011
12 18/1/2562 ชวากร กลิ่นจันทร์ completed A012
13 20/1/2562 ชานนท์ รุ่งเรือง completed A013
14 16/1/2562 ณัฐพงศ์ วุฒิกระพัน completed A014
15 6/2/2562 ตะฝา มู่เก็ม completed A061
16 6/2/2562 ธนเทพ อุสมัน completed A062
17 5/2/2562 ธนพนธ์ เปี่ยมศักดิ์กมล completed A058
18 19/1/2562 นิกร บุญสนิม completed A015
19 31/1/2562 ประทีป ศรีแก้ว completed A016
20 16/1/2562 ประสาน สมนวล completed A017
21 14/1/2562 ปราโมทย์ แก้วมณี completed A018
22 6/2/2562 ปอซี สะมะละเต๊ะ completed A064
23 20/1/2562 พิพัฒน์ สุขขี completed A019
24 19/1/2562 พีรพัฒน์ แปแนะ completed A020
25 20/1/2562 พีระพัฒน์ ลักษณเลิศ completed A021
26 14/1/2562 ภาณุภล โสมจันทร์ completed A022
27 19/1/2562 ภูดิศ บวรณรงค์เดช completed A023
28 2/2/2562 ภูวดล ศรีวิลัย completed A056
29 28/1/2562 มงคลชัย หาทรัพย์ completed A024
30 19/1/2562 มาหามะ โสสะ completed A025
31 14/1/2562 ยงยุทธ แก้วรองกูล completed A026
32 16/1/2562 ยุพิน สมนวล completed A027
33 15/1/2562 ร.ต.สามารถ จันทเลิศ completed A028
34 19/1/2562 ร.ต.อ. เดชา มณีนวล completed A029
35 20/1/2562 รตท.ออมสิน สุกสี completed A030
36 14/1/2562 วัชระ  สังข์แก้ว completed A031
37 16/1/2562 ว่าที่ร้อยตรี จตุรงค์ ทองดี completed A032
38 19/1/2562 วิโรจน์ ขันธ์ทอง completed A033
39 25/1/2562 วิสุทธิ์.สนิทชาติ completed A034
40 20/1/2562 วีระยุทธ เสนประดิษฐ์ completed A035
41 2/2/2562 สกลธรณ์  อึ้งพัทธสิงห์ completed A036
42 14/1/2562 สมโชค ลือขจร completed A037
43 15/1/2562 สมพร พรหมเจริญ completed A038
44 17/1/2562 สมหมาย หัดหมัด completed A039
45 18/1/2562 สมัคร กุลกนก  completed A040
46 19/1/2562 สราวุธ​ มูหละ completed A041
47 19/1/2562 สราวุธ​ หวังสบู completed A042
48 14/1/2562 สุชาติ. บางพงษ์ completed A043
49 5/2/2562 สุทัศน์ ชุมดี completed A057
50 26/1/2562 สุภชัย จงรักษ์ completed A044
51 18/1/2562 สุรศักดิ์ สร้อยสาวะ completed A045
52 28/1/2562 หะหรูน​ แหละตี completed A046
53 25/1/2562 อชิรสิทธิ์  ด่วนทับรัมย์ completed A047
54 6/2/2562 อดินันท์ โสะแหละ completed A063
55 20/1/2562 อดิศักดิ์ หมันหมาด completed A048
56 17/1/2562 อนวัช เรืองสุข completed A049
57 20/1/2562 อนันต์ อนุผล completed A050
58 6/2/2562 อับดลเลาะ เปาะมะ completed A059
59 20/1/2562 อัมพร เชื้อมงคล completed A051
60 6/2/2562 อิสมาแอล บิลเด็น completed A060
61 26/1/2562 อุกฤษฏ์ จุทอง completed A052
62 18/1/2562 อุดมศักดิ์ กลิ่นจันทร์ completed A053
63 25/1/2562 เอกพล เอียดพวง completed A054
64 20/1/2562 เอกมล รัตนกาญจน์ completed A055
65 9/2/2562 เกรียงศักดิ์ ประทัดพันธุ์ completed A065
รุ่น AW30kmหญิง จำนวน 7 คน
ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ สกุล สถานะ BIB
1 18/1/2562 จรรยา หน่อแก้ว  completed AW001
2 20/1/2562 นงเยาว์ ศึกหาญ completed AW002
3 20/1/2562 นันทิยา วีระพงค์ completed AW003
4 22/1/2562 สุจิตรา คชพลายุกต์ completed AW004
5 25/1/2562 สุตา พงษ์ธรรมรักษ์ completed AW005
6 14/1/2562 เสาวภา อินทสระ completed AW006
7 25/1/2562 อวยพร บุญวงศ์ completed AW007
รุ่น  B 22  KM ชาย จำนวน 32 คน
ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ สกุล สถานะ BIB
1 20/1/2562 ชยพล เจริญยิ่ง completed B001
2 20/1/2562 ด.ต.ธนาชัย ถิ่นวัดกลาง completed B002
3 6/2/2562 เจริญ บอเถาะ completed B032
4 20/1/2562 ดาโหด รุ่งสวัสดิ์ completed B003
5 16/1/2562 ถวิล แก้วประดับเพชร completed B004
6 19/1/2562 ทนงศักดิ์ จันทะสระ completed B005
7 24/1/2562 ธนา ทองคโชค completed B006
8 20/1/2562 นราธิป  ประกอบบุญ completed B007
9 6/2/2562 นิแอ เสมอภพ completed B030
10 24/1/2562 ประสิทธิ์ เพ็ชราการ completed B008
11 2/2/2562 ปริญญา  ฤทธิเดช completed B029
12 14/1/2562 ปาณัสม์ชา แสงสว่าง completed B009
13 20/1/2562 ไปศล ศรประสิทธิ์ completed B010
14 17/1/2562 พลศักดิ์ คงแก้ว completed B011
15 19/1/2562 พัชระพงษ์ พงษ์ประยูร completed B012
16 20/1/2562 มานะ คงสัมมา completed B013
17 22/1/2562 ยรรยง ศิริเพ็ญ completed B014
18 22/1/2562 วรพจน์ มณี completed B015
19 20/1/2562 วศิน  ประกอบบุญ completed B016
20 24/1/2562 วิจิต อินทรัตน์ completed B017
21 16/1/2562 วิโรจน์ รอดเซี่ยม completed B018
22 21/1/2562 สมพงศ์ แผ่เต็ม completed B019
23 28/1/2562 สวัสดิ์  เหล็กหมาด completed B020
24 16/1/2562 สับบี่  บิลหีม completed B021
25 20/1/2562 สุพจน์ ประทุม completed B022
26 6/2/2562 สุหลอ สายวารี completed B031
27 19/1/2562 อธิษฐ์ติพล จีราพันธ์ completed B023
28 26/1/2562 อภินันท์ ขันธิราช completed B024
29 26/1/2562 อาจินต์ สุขศรีสังข์ completed B025
30 20/1/2562 อำนวย จันทราเมทากุล completed B026
31 28/1/2562 อุดมมิตร  เลิศปรัชญาสุขุม completed B027
32 20/1/2562 เอกภพ จันทร์ปรุงตน completed B028
รุ่น BW22kmหญิง จำนวน 5 คน
ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ สกุล สถานะ BIB
1 21/1/2562 เจริญวรรณ รัตน์ทอง completed BW001
2 20/1/2562 วราภรณ์ เจริญยิ่ง completed BW002
3 20/1/2562 สุนิษา คงสัมมา completed BW003
4 20/1/2562 สุนิสาห์ สุกสี completed BW004
5 17/1/2562 โสพิศ ตะเล็ม completed BW005
รวม 109คน

กำหนดการ

                                                                     


ไม่มีความคิดเห็น:

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563